Segueix-nos
Núm. de plenari 10/2023
Caràcter: Ordinari
Data: 30/10/2023
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 31 de juliol de 2023.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació del Reglament sobre la venda ambulant i els mercats temporals, a Artà.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de no aplicació de les disposicions addicionals 17, 18, 20 i 21 de la Llei 12/2017 d’urbanisme de les Illes Balears.
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles.
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 2, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
6. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 3, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
7. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 7, reguladora de la taxa per recollida, transferència, transport i tractament dels residus sòlids urbans.
8. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 9, reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament a la via pública.
9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius.
10. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 14, reguladora de la taxa per l’obertura de rases en terrenys d’ús públic i remoció de paviment.
11. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 15, reguladora de la taxa per entrada de vehicles per les voreres i les reserves d'estacionament de la via pública per aparcament exclusiu.
12. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 16, reguladora de la taxa per la instal·lació i lloguer de taules i cadires en terrenys d’ús públic.
13. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 17, reguladora de la taxa per llocs de venda al mercat d’abastament
14. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa pel servei de la Residència de Persones Majors
15. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 29, reguladora de la taxa per la prestació de serveis assistencials.
16. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals.
17. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 39, reguladora de la taxa pels serveis de l’escola de música.
18. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, UIA i El Pi _Proposta per les Illes Balears_ de suport a una política lingüística de consens i a la normalització de la llengua catalana.
19. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, El Pi _Proposta per les Illes Balears_ i el PSOE, relativa als horaris d’hivern del TIB.
20. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de setembre i als dies 4 i 11 d’octubre de 2023.
21. Precs i preguntes.
Tornar a d'alt