Segueix-nos
Planejament i normativa urbanística
Regidoria responsable:
Urbanisme i obres públiques (Manolo Galán)
Contacte:

971829595

mallodra@arta.cat

Horari d'atenció:

Consultes generals: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

Cites amb l’arquitecta: divendres (amb cita prèvia)

Telefonades a l’arquitecta: de dilluns a dijous, de 13 h a 14 h

Cites i telefonades a l’assessor jurídic: dimarts i divendres, de 9 h a 14 h

Personal tècnic responsable:

Maria Llodrà, arquitecta municipal

Pere Joan Oliver, assessor jurídic

El municipi d'Artà fa 139,8 quilòmetres quadrats i té 25 quilòmetres de litoral, la major part del qual és verge. L'alt valor paisatgístic i natural del seu territori han fet que la major part estigui inclòs en alguna figura de protecció. Per altra banda, cal destacar que el Parc Natural de Llevant està en territori artanenc.

La població és de 7.381 persones, segons les dades del padró de 2015, un número que augmenta en temporada alta turística. Els habitants estan repartits entre el nucli d'Artà poble, la Colònia de Sant Pere i les urbanitzacions de s'Estanyol, Betlem i Sant Pere.

Artà és un dels pocs municipis de Mallorca que té les Normes subsidiàries adaptades al Pla territorial de Mallorca. També compta amb un catàleg de patrimoni, en vigor des de l'any 2010, i un catàleg de camins públics aprovat l'any 2003. 

On som:

Segona planta de l'edifici de Can Solivelles (c/ de la Rosa, 5)

Enllaços d'interès:

Acord Ple municipal no aplicació disposicions addicionals Decret llei 6/2023

Normes subsidiàries 

Catàleg de patrimoni

Catàleg de camins

Reparcel·lació econòmica de s'Estanyol. Aprovació definitiva:

- Reparcel·lació simplement econòmica de la urbanització de s'Estanyol, terme municipal d'Artà, del projecte de dotació de serveis

- BOIB núm. 57, d'11 de maig de 2017. Exposició pública de l'acord  

Sector urbanitzable de Son Tallet. Aprovació definitiva dels Estatuts i bases d'actuació de la Junta de Compensació

Modificació puntual 2a de les Normes subsidiàries. Canvi parcial d'ús de l'aparcament de Na Pati. Aprovat definitivament

Modificació puntual 3a de les Normes subsidiàries. Ampliació de l'estació depuradora de la Colònia de Sant Pere. Aprovat definitivament

Modificació puntual 4a de les Normes subsidiàries. Admissió de l'ús funerari en el polígon industrial. Aprovat definitivament

Esmena de deficiències de l’acord de la CIOTU 27/01/2012. Aprovat definitivament

Modificació puntual 5a de les Normes subsidiàries. Establiment de nous paràmetres edificatoris en equipaments comunitaris preexistents en zones d'edificació aïllada. Aprovat definitivament

Tornar a d'alt