Segueix-nos
Impresos i documentació

Des d'aquí es poden descarregar i imprimir els impresos que l'Ajuntament posa a l'abast de la ciutadania. Una vegada emplenats, s'han de presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Can Solivelles (Artà) o a l'Oficina Municipal de la Bassa d'en Fasol (Colònia de Sant Pere).

Informació addicional sobre protecció de dades personals

Sol·licitud (genèrica)

Comunicació prèvia d’execució d’obres

Declaració per a la liquidació sobre l’increment dels valors dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) / Declaració cadastral d’alteració de la titularitat i variació de la quota de participació als béns immobles

Declaració responsable per demanar l’exempció de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica

Declaració responsable per demanar la bonificació per la condició de família nombrosa en relació a l'IBI
Documentació que s'ha de presentar per demanar una llicència d'ocupació o de primera utilització
Documentació que s'ha de presentar per fer tràmits relacionats amb activitats (particulars)

Ordre de domiciliació bancària

Queixes i suggeriments

Sol·licitud d’adhesió al programa ITR
Sol·licitud d’ajornament o fraccionament (deute fins a 30.000 €)
Sol·licitud de certificat per a lloguer turístic

Sol·licitud de certificat del Registre Civil

Sol·licitud de certificat urbanístic
Sol·licitud de devolució d'ingressos
Sol·licitud de gual permanent 

Sol·licitud de llicència urbanística

Sol·licitud de servei de la màquina desbrossadora

Sol·licitud de targeta de zona ACIRE
Sol·licitud de trampa per a serps

Sol·licitud per acampar a les Cases Quarter de Betlem

Sol·licitud per accedir al Viver d’Empreses

Sol·licitud per exercir la venda ambulant durant les festes patronals
Sol·licitud per participar en la convocatòria d'assignació d'ús dels horts ecosocials de 2018
Sol·licitud per prendre part en la convocatòria per crear una borsa de treball de personal laboral temporal o interí de monitors i monitores de temps lliure
Sol·licitud per prendre part en la borsa de treball de professors i professores de l'Escola Municipal de Música

Sol·licitud per repartir publicitat

Sol·licitud per usar un espai o material municipal
Sol·licitud per vendre a la Fira
Sol·licitud per vendre a la Fira Artalaiòtica 

Sol·licitud per vendre al mercat de segona mà

Sol·licitud per vendre als mercats d’abastament