Segueix-nos
21/03/2024
Aprovat el Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social de l’Ajuntament d’Artà
Es tracta de prestacions que han de servir per cobrir necessitats bàsiques, en situacions d’emergència, i són conseqüència d’una valoració prèvia dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics

Avui ha estat publicat al BOIB el Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social, que té per objecte regular aquest tipus de prestacions que s’emmarquen en l’àmbit dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de l’Ajuntament d’Artà i tenen per finalitat atendre determinades situacions de necessitat en les quals es troben les persones que no disposen de recursos suficients per afrontar-les.

Cal destacar que aquestes prestacions són finalistes, no periòdiques, i han de servir per cobrir necessitats bàsiques, es concedeixen en situacions d’emergència, i són conseqüència d’una valoració prèvia dels treballadors o treballadores socials dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics.

Aquestes prestacions són complementàries del treball social, de manera que han d’actuar sempre com a complement d’un pla de feina que s’ha de desenvolupar amb les persones o famílies beneficiàries per aconseguir una millora del seu benestar en relació amb l’autonomia personal i social.

Entre d’altres requisits, les persones beneficiàries han d’estar empadronades i residir de manera efectiva en el municipi d’Artà amb una antelació mínima de 3 mesos comptadors des de la data de la sol·licitud.

Són obligacions de les persones beneficiàries col·laborar amb el personal tècnic dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics, aportant tota la informació necessària, facilitant l’accés al domicili i cercant solucions conjuntes a la situació de necessitat, acreditar els requisits exigits per accedir a les prestacions aportant la documentació justificativa, comprometre’s amb el pla individualitzat d’atenció personal o familiar consensuat amb la persona professional de referència, que ha d’incloure itineraris d’orientació laboral, recerca de feina, tractament terapèutic i mesures formatives i ocupacionals segons les circumstàncies del cas, acceptar les ofertes de treball formulades i comunicar als Serveis Socials Comunitaris Bàsics els canvis en la situació social i econòmica de la persona o nucli de convivència que puguin afectar les circumstàncies que varen provocar la sol·licitud de la prestació, entre d’altres.

La concessió de prestacions econòmiques té com a límit la disponibilitat pressupostària.

El Reglament entrarà en vigor d'aquí a quinze dies.

Tornar a d'alt