Segueix-nos
09/05/2024
Signats convenis amb sis entitats socials presents al municipi d’Artà
Són Fundació Deixalles, Estel de Llevant, Abdem, Aproscom, Creu Roja i Coordinadora Balear de persones amb discapacitat

L'Ajuntament d'Artà ha signat diversos convenis amb entitats socials que treballen per millorar la situació i fomentar el benestar social de diferents col·lectius vulnerables. Es tracta de Fundació Deixalles, Estel de Llevant, ABDEM, APROSCOM, Creu Roja i Coordinadora Balear de persones amb discapacitat.

Els serveis socials de titularitat privada participen en l’acció social mitjançant l’acompliment d’activitats i prestacions de serveis socials, d’acord amb el que estableix la Llei 4/2009, de 11 de juny, de Serveis Socials de les Illes Balears. A més, d’acord a l’article 90 de la mateixa Llei, les administracions públiques de les Illes Balears i els ens locals competents en matèria de serveis socials poden atorgar subvencions i altres ajuts a les entitats d’iniciativa social per coadjuvar en el compliment de les seves activitats de serveis socials.

Fundació Deixalles: és una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 1986. La Fundació assumeix els principis de l’economia solidària i té com a objectiu contribuir a construir una societat més justa i sostenible afavorint la inserció sociolaboral de persones en situació o en risc d’exclusió de les Illes Balears. L'objecte del conveni signat és confinançar 2 places del projecte “Itineraris prelaborals” per als residents del municipi. Aquest projecte és de capacitació i entrenament en competències sociolaborals per a persones en risc o situació d’exclusió social que presenten dificultats per a la inserció social i laboral. En el temps que les persones participen en aquest projecte, es fa un itinerari d’acord amb uns objectius consensuats i s’aborden diferents àmbits de la seva vida: laboral, personal, econòmic, de salut, de formació, d’habitatge, etc. Cal destacar, a més, que l'entitat disposa d'atenció presencial setmanal a l'Ajuntament d'Artà.

Estel de Llevant: és una fundació sense ànim de lucre i declarada d’utilitat pública que acompanya a les persones per preservar i millorar la seva salut mental. Actualment té usuaris que resideixen a Artà, ja que el seu àmbit d’acció és la comarca de Llevant. Té la seu a Manacor, des d’on es generen diversos programes de suport als usuaris afectats i les seves famílies. L'objecte del conveni signat és cofinançar el projecte “Posada en marxa dels vehicles de la Fundació Estel de Llevant”. Aquest projecte té com a objectiu, de forma genèrica i entre d’altres, que els usuaris tinguin facilitat per traslladar-se als serveis que Fundació realitza. 

ABDEM: és una organització sense ànim de lucre i que representa a una gran part del col·lectiu de les persones diagnosticades amb Esclerosis Múltiple. Aquesta associació té socis que resideixen al municipi d’Artà. Aquests socis poden ser persones amb la malaltia, amics, familiars i altres col·laboradors. En aquest sentit, ABDEM anualment realitza la campanya de sensibilització “Mulla’t per l’Esclerosis Múltiple” en la qual a l’Ajuntament li interessa col·laborar en la seva organització per poder donar més visibilitat de la malaltia entre les persones del municipi i per donar suport a la seva investigació. Aquest és un acte de participació ciutadana i de captació de recursos per poder seguir millorant la vida i l’atenció de les persones amb esclerosi múltiple. 

APROSCOM: és una organització que treballa pels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i en la defensa de la seva inclusió en la comunitat. APROSCOM actualment té usuaris que resideixen a Artà o que tenen algun vincle amb el municipi. En aquest sentit, la fundació ofereix una sèrie de serveis i programes en diferents etapes i àrees de la vida de les persones. La seva intervenció està orientada a augmentar l’autonomia de les persones, el seu benestar i la seva capacitat de participar en la societat. L'objecte del conveni signat amb l'entitat és el cofinançament, per part de l’Ajuntament d’Artà, del “Programa de suport conductual positiu per a persones amb discapacitat intel·lectual" ateses al servei d’habitatge supervisat d’Aproscom Fundació”. Aquest programa està adreçat a les persones que viuen a un habitatge supervisat d’Aproscom Fundació i té com a objectiu prevenir i reduir les conductes problemàtiques o desafiants de les persones usuàries d’aquest servei per tal de millorar la convivència i alhora fomentar la seva inclusió i millora de la qualitat de vida. 

Creu Roja: l’entitat Creu Roja Espanyola a les Illes Balears, reconeguda institució humanitària de caràcter voluntari i d’interès públic, està configurada com a auxiliar i col·laboradora de les administracions públiques en les activitats humanitàries i socials que aquestes impulsen, l’actuació de la qual es desenvolupa en els diferents àmbits de l’estat, a nivell nacional, autonòmic i local. Entre els serveis que ofereixen i en relació a les necessitats detectades en el nostre municipi, cal destacar els destinats a gent gran (prestació de productes de suport, companyia i mobilitzacions amb vehicle), a la sensibilització i prevenció en infància i joventut, i donar suport a les persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant ajudes bàsiques. En concret, l’objecte del conveni és el d’establir establir un programa d’atenció en diferents àmbits de cooperació, concretament en l’Àrea d’intervenció social/Programa Persones Majors, l’Àrea d’Infància i Joventut, l’Àrea de Cooperació Internacional i l’Àrea d’Inclusió Social. Cal destacar a més, en relació a aquest conveni, que l'entitat disposa d'atenció presencial quinzenal a l'Ajuntament d'Artà.

Coordinadora Balear de persones amb discapacitat: és una entitat, sense ànim de lucre, dedicada a la normalització i benestar dels ciutadans i ciutadanes amb alguna discapacitat. Aquesta entitat ha posat a disposició de l’Ajuntament els recursos humans disponibles per a poder donar suport a les persones amb discapacitat residents a Artà, tals com servei d’atenció directe, servei de suport a l’habitatge, servei ocupacional, entre d’altres. Per això, s'ha signat un conveni de cessió d'un espai municipal per a l’atenció de les persones usuàries dels serveis de l’entitat, residents al municipi d’Artà.

Tornar a d'alt