Segueix-nos
Informació institucional i organitzativa

Estructura política i òrgans de govern

Batlia 

Tinents i tinentes de batle

Equip de Govern 

Ple municipal 

Junta de Govern Local 

Grups polítics 

Junta de Portaveus 

Informació sobre els càrrecs electes 

Registres d’interessos d'activitats i béns

Espai dels grups municipals 

Retribucions dels càrrecs electes per assistències a òrgans de govern

Despeses dels càrrecs electes: 2017, 2016

Despeses de viatges dels càrrecs electes 

Assignacions econòmiques als grups polítics: 2016 

 

Organització i estructura organitzativa

Competències i funcions de l’Ajuntament 

Organització municipal (organigrames, funcions, direcció política i tècnica, dades de contacte) 

Societats i organismes amb participació municipal

Xarxes, empreses i institucions

Informació sobre càrrecs directius i personal eventual

 

Personal municipal

Oferta pública d’ocupació 

Plantilla municipal, relació i catàleg de llocs de feina de l’Ajuntament

Relació de contractes temporals i d’interinatge

Retribucions, indemnitzacions i dietes

Acords de reconeixement de compatibilitat

Acords reguladors de les condicions de treball

Informació sindical

 

Alts càrrecs i personal eventual

Retribucions dels alts càrrecs i del personal eventual

Autoritzacions de compatibilitat per a l'exercici d'altres activitats

 

Catàleg de serveis 

Catàleg de serveis