Segueix-nos
Processos de selecció de personal finalitzats

Tècnic o tècnica d'imatge i so

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llistat provisional de persones admeses i excloses i convocatòria de les proves

- Acta núm. 1 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic/a d'matge i so i per crear una borsa de feina

- Acta núm. 2 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

- Acta núm. 3 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

- Acta núm. 4 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

- Creació d'una borsa de treball extraordinària de Policia

- Acord JGL 11.07.18 contractació tècnic i creació borsa

 

Borsa de policia local

- Ban

- Decret 04/01/2018 d'inici de nou procediment

- Bases per constituir una borsa extraordinària de policia local

- Composiciód el Tribunal qualificador

- Llistat provisional persones aspirants admeses i excloses

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llistat definitiu persones aspirants admeses i excloses

- Acta de constitució del tribunal i valoració de mèrits

- Acta amb els resultats provisionals de la valoració de mèrits

Creació d'una borsa de treball extraordinària de Policia

 

Oferta de feina SOIB núm. 04/2018/000478: auxiliar de biblioteca

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Tècnic o tècnica de medi ambient

- Bases de la convocatòria 

- Rectificació de les bases de la convocatòria

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de proves

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment

- Acta de la primera reunió del tribunal qualificador (acta de 09/10/2017)

- Resultats del primer exercici de la fase d'oposició (acta de 25/10/2017)

- Resultats del segon exercici de la fase d'oposició

- Resultats del tercer exercici de la fase d'oposició i resultats globals de les fases de concurs i oposició (acta de 30/11/2017)

- Resultats definitius de la fase d'oposició i de la fase de concurs

- Decret creació borsa tècnic/a de Medi Ambient

 

Oficial primera de la Brigada d'Obres i Serveis

- Ban

- Llistat provisional, per ordre de puntuació dels mèrits de les persones aspirants, per a la contractació d'un oficial primera

 

Personal tècnic esportiu

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador i convocatòria de proves

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana 

- Llistat definitiu de persones admeses i excloses de la convocatòria

- Resultats definitius del primer exercici de la fase oposició

- Resultats definitius del segon exercici de la fase oposició

- Resultats definitus de la fase d'oposició i de la fase de concurs

 

Tècnic o tècnica en cures auxiliars d’infermeria o en atenció sociosanitària

- Bases

- Sol·licitud

Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses

- Acta del tribunal qualificador de 05/07/2017 amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants

- Constitució de la borsa de feina de tècnic/a en atenció sociosanitària o tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria

 

Cuiner o cuinera

- Bases

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses 

- Acta del tribunal qualificador de 05/07/2017 amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants

- Constitució de la borsa de feina de cuiner o cuinera

 

Oficial 1a

- Ban

- Llistat provisional, per ordre de puntuació dels mèrits de les persones aspirants, per a la contractació d'un oficial primera

 

Enginyer o enginyera industrial

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de les proves

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

Acta núm. 1, de 5 de juny de 2017, de constitució del tribunal qualificador

- Acta núm. 2, de 12 de juny de 2017, de la reunió del tribunal qualificador

Acta núm. 3, de 16 de juny de 2017, de la reunió del tribunal qualificador i resultats de les fases d’oposició i concurs

- Nomenament de personal funcionari interí de programa i constitució de la borsa de feina 

 

Treballadors i treballadores socials 

Bases de la convocatòria

- Sol·licitud 

- Relació provisional de persones admeses i excloses i composició del tribunal

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Relació definitiva de persones admeses i excloses  

- Acta del tribunal de 17/03/2017, amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants

- Acta del tribunal de 29/03/2017, amb la relació definitiva de les persones aspirants

- Constitució de la borsa de treballadors i treballadores socials

 

Documentalista

Bases de la convocatòria

- Composició del tribunal

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Relació definitiva de persones admeses i excloses

- Acta del tribunal de 25/11/2016, amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants (llistat provisional)

Acta del tribunal de 16/12/2016, amb la valoració dels mèrits de les persones aspirants (llistat definitiu)

- Constitució de la borsa de feina de documentalista