Segueix-nos
Processos de selecció de personal finalitzats

Ban per contractar un/a auxiliar de clínica per cobrir baixes i vacances

- Ban auxiliar de clínica

Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana 

- Resultats de la valoració de mèrits 

 

Ban per contractar un/a auxiliar de clínica per cobrir una reducció de jornada

- Ban auxiliar de clínica

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a professor/a de música de l’especialitat de percussió

- Ban professor/a de música de percussió

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

 

Ban per contractar un/a documentalista

- Ban documentalista

- Valoració de mèrits

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a treballador/a social

- Ban treballador/a social 03082020

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a cuiner/a per 6 mesos

- Ban cuiner 13072020

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a treballador/a familiar fins a cobertura de plaça

- Ban 17.6.2020

-Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a treballador/a familiar per 6 mesos

- Ban 17.06.2020

- Valoració de mèrits 

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Ban per contractar un/a ajudant de cuina

- Ban

- Valoració de mèrits

Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits

 

Convoctòria del concurs-oposició de promoció interna per proveir una plaça de personal funcionari administratiu de carrera de l'Ajuntament d'Artà

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/BOE_19_02_2020.pdf

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/BOIB_04-02-2020.pdf

http://arta.cat/images/DOCUMENTACIO_WEB/01.07._ANNEX_III_MODEL_DE_SOL_LICITUD.pdf

- Llista provisional de persones admeses i excloses i nomenament del tribunal qualificador.

- Acta núm. 1 constitució del Tribunal Qualificador

- Acta núm. 2 resultats del 1r exercici de la fase d'oposició

- Data del segon examen del procés selectiu d'administratiu/iva per promoció interna

- Acta núm. 3 puntuacions totals

- Publicació del nomenament d'un funcionari de carrera

 

Provisió temporal en comissió de serveis d'un lloc de treball de Policia Local

- Bases de la convocatòria

- Llista provisional d'admesos

 

Tècnic o tècnica d'imatge i so

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llistat provisional de persones admeses i excloses i convocatòria de les proves

- Acta núm. 1 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic/a d'matge i so i per crear una borsa de feina

- Acta núm. 2 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

- Acta núm. 3 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

- Acta núm. 4 de la reunió del Tribunal qualificador per seleccionar una plaça de tècnic d'imatge i so i per crear una borsa de feina

- Creació d'una borsa de treball extraordinària de Policia

- Acord JGL 11.07.18 contractació tècnic i creació borsa

 

Borsa de policia local

- Ban

- Decret 04/01/2018 d'inici de nou procediment

- Bases per constituir una borsa extraordinària de policia local

- Composiciód el Tribunal qualificador

- Llistat provisional persones aspirants admeses i excloses

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llistat definitiu persones aspirants admeses i excloses

- Acta de constitució del tribunal i valoració de mèrits

- Acta amb els resultats provisionals de la valoració de mèrits

Creació d'una borsa de treball extraordinària de Policia

 

Tècnic o tècnica de medi ambient

- Bases de la convocatòria 

- Rectificació de les bases de la convocatòria

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de proves

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses del procediment

- Acta de la primera reunió del tribunal qualificador (acta de 09/10/2017)

- Resultats del primer exercici de la fase d'oposició (acta de 25/10/2017)

- Resultats del segon exercici de la fase d'oposició

- Resultats del tercer exercici de la fase d'oposició i resultats globals de les fases de concurs i oposició (acta de 30/11/2017)

- Resultats definitius de la fase d'oposició i de la fase de concurs

- Decret creació borsa tècnic/a de Medi Ambient

 

Personal tècnic esportiu

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació dels membres del tribunal qualificador i convocatòria de proves

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana 

- Llistat definitiu de persones admeses i excloses de la convocatòria

- Resultats definitius del primer exercici de la fase oposició

- Resultats definitius del segon exercici de la fase oposició

- Resultats definitus de la fase d'oposició i de la fase de concurs

 

Enginyer o enginyera industrial

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, designació del tribunal qualificador i convocatòria de les proves

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

Acta núm. 1, de 5 de juny de 2017, de constitució del tribunal qualificador

- Acta núm. 2, de 12 de juny de 2017, de la reunió del tribunal qualificador

Acta núm. 3, de 16 de juny de 2017, de la reunió del tribunal qualificador i resultats de les fases d’oposició i concurs

- Nomenament de personal funcionari interí de programa i constitució de la borsa de feina 

 

Oficial primera electricista Brigada d'Obres

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i exclosesi designació dels membres del tribunal qualificador

- Acta del tribunal qualificador de 18/12/2018. Valoració de mèrits

- Decret de constitució d'una borsa d'oficial 1a electricista

 

Procés especial unificat per a cobrir les places de la categoria de policia local

- Temari

Llista definitiva de persones aspirants que han superat el tercer exercici

- Nota informativa respecte dels certificats de l'EBAP (23/08/2018)

Llistes definitives de persones aprovades en l'oposició i presentació de mèrits (31/08/2018)

- Convocatòria proves físiques aspirant pendent (10/10/2018)

- Llista provisional de persones aspirants que tenien pendent el 2n exercici (17/10/2018)

- Llista definitiva de persones aspirants que tenien pendent el 2n exercici (23/10/2018)

- Llistes provisionals puntuació concurs i persones aspirants seleccionades concurs oposició (21/11/2018)

- Informació sobre la consulta del barem de mèrits (22/11/2018)

Llistes definitives amb la puntuació del concurs i persones aspirants seleccionades en el concurs oposició (14/12/2018) 

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública de 19 de desembre de 2018, per la qual s’aprova la relació de persones aspirants que han superat les proves selectives del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d’Artà, Bunyola, Calvià, Capdepera i Palma (BOIB de 22/12/2018)

- Resolució de la presidenta de l'Escola Balear d'Aministració Pública (EBAP) de 9 de setembre de 2019 per la qual es publica la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, inclòs el període de pràctiques, del procés especial unificat per cobrir les places de la categoria de policia dels ajuntaments d'Artà i Calvià, i que han de ser nomenats funcionaris de carrera (BOIB de 17/09/2019)

 

- NOTA: Per a més informació del procés, clicau aquí (enllaç al GOIB).

 

Borsa de personal auxiliar administratiu

- Bases

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses i data de la prova de llengua catalana

- Rectificació d'errades a la llista provisional de persones admeses i excloses i data de la prova de llengua catalana

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Rectificació d'errades a la llista provisional de persones admeses i excloses. Data de prova de català 

- Rectificació d'errades. Resultats definitius de la prova de llengua catalana  

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

- Acta del Tribunal qualificador de 17/10/2019. Valoració de mèrits

- Constitució de la borsa

 

Tècnic mig en relacions laborals

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses i nomenament del tribunal Qualificador

- Resultats provisionals de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

- Acta del tribunal qualificador de 9 de maig de 2019. Valoració de mèrits

 

Borsa de monitors i monitores de temps lliure

- Bases de la convocatòria

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses, nomenament del tribunal i data de l'exercici d'oposició

- Acta del tribunal qualificador de 15/07/2019. Puntuació de la fase d'oposició i valoració de mèrits

- Constitució de la borsa

 

Borsa de treball de professors i professores de l'Escola Municipal de Música

- Bases

- Sol·licitud

- Llista provisional de persones admeses i excloses, nomenament del tribunal i data de la prova de llengua catalana

- Resultats definitius de la prova de llengua catalana

- Llista definitiva de persones admeses i excloses

- Convocatòria de l'exercici: Fase oposició

- Acta del tribunal qualificador, puntuació de la fase d'oposició i valoració de mèrits

- Constitució de la borsa

 

Ban per contractar un/a zelador/a d'Obres a l'Ajuntament

- Ban

- Valoració de mèrits

- Resultats de la prova de llengua catalana

- Resultats de la valoració de mèrits