Segueix-nos
La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local (JGL) està integrada pel batle i un terç, com a màxim, del nombre legal de regidors, nomenats i separats lliurement per la Batlia. Actualment, mitjançant el Decret de Batlia de 29 de maig de 2017, integren la JGL els regidors i les regidores següents: 
 

- Manuel Galán Massanet, president

- Bartomeu Gili Nadal, 1r tinent de batle

- Ana María Comas Delgado, 2a tinenta de batle

- Manuel Rocha Barrientos, 3r tinent de batle

- Onofre Serra Vila, 4t tinent de batle


Així mateix, al mateix Decret també es relacionen les atribucions que té assignades la JGL, que són les següents: 

1. L’assistència al batle en l’exercici de les seves atribucions. 

2. Les atribucions que el batle o qualque òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis. 

3. Les atribucions que aquesta Batlia, de forma expressa, delega i que s’enumeren a continuació: 

a) Representar l’Ajuntament (art. 21.1.b de la LBRL).
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals (art. 21.1.d de la LBRL).
c) Aprovar l’oferta d’ocupació pública d’acord amb el pressupost i la plantilla de personal aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de feina, i distribuir les retribucions complementàries no fixes i periòdiques (art. 21.1.g de la LBRL).
d) Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no atribuïdes expressament al Ple, així com l’aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització (art. 21.1.j LBRL).
e) Les contractacions i concessions de tota mena quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, incloses les de caràcter pluriennal quan la seva duració no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada (art. 21.1.ñ de la LBRL).
f) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió i estiguin previstes en el pressupost (art, 21.1.o de la LBRL).
g) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 €, així com l’alienació del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia assenyalats en els següents supòsits:
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
La de béns mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic que la seva alienació no es trobi prevista en el pressupost (art. 21.1.p de la LBRL).
h) L’atorgament de les llicències, excepte que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern Local (art. 21.1.q de la LBRL).
i) Ordenar la publicació, l’execució i fer complir els acords de l’Ajuntament (art. 21.1.r de laLBRL).
j) Les restants que expressament li atribueixin les lleis i les que la legislació de l’Estat o les comunitats autònomes assignin al municipi i no atribueixin a altres òrgans municipals(art. 21.1.s de la LBRL).
k) Les competències que li delegui el Ple de l’Ajuntament.D’altra banda, a un altre decret, publicat també al BOIB de 27 de juny de 2015, s’estableix que les sessions ordinàries de la JGL han de tenir lloc setmanalment, cada dimecres a les 12.30 h.