Segueix-nos
Els tinents i les tinentes de batle

Els tinents i les tinentes de batle existeixen a tots els ajuntaments i són els membres integrants de la Junta de Govern Local. Val a dir, també, que la condició de tinent de batle es pot perdre per cessament, per renúncia expressa i per pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local. La seva funció és substituir el batle, per ordre de nomenament, en els casos d’absència, vacances o malaltia. 

Actualment, els tinents de batle designats són els següents: 
 

- Primer tinent de batle: Bartomeu Gili Nadal

- Segona tinenta de batle: Ana María Comas Delgado

- Tercer tinent de batle: Manuel Rocha Barrientos

- Quart tinent de batle: Onofre Serra Vila