Segueix-nos
La Junta de Portaveus

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament d’Artà és un òrgan col·legiat, complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu.


La Junta de Portaveus està presidida pel batle i integrada pel portaveu o, si s'escau, pel portaveu suplent o adjunt de cada grup municipal: 

 

- Grup Municipal del PI-Proposta per les Illes (PI)
- Grup Municipal del Partit Socialista (PSIB-PSOE)
- Grup Municipal Alternativa per Artà (AA)
- Grup Municipal Unió Independents d’Artà (UIA)
- Grup Municipal del Partit Popular (PP)

 

La Junta de Portaveus té les atribucions següents:

 

a) El coneixement previ dels assumptes que tenguin una transcendència especial per a la corporació.

b) L’estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que el batle decideixi sotmetre a la seva consideració. 

c) L’estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que els membres del consistori decideixen sotmetre a la seva consideració.

d) L’estudi, l'informe i la consulta dels assumptes de competència municipal o supramunicipal.