Segueix-nos
Grups municipals

Tal com disposa la normativa vigent, els membres de les corporacions locals s’han de constituir en grups municipals.

A aquest efecte, els grups polítics han de presentar a la Secretaria de l’Ajuntament un escrit, subscrit per tots els seus integrants i dirigit al president de la corporació, on han de fer constar la seva voluntat de formar-ne part, la denominació del grup i el nom del seu portaveu i, si s’escau, del suplent. Posteriorment, el president de la corporació n’ha de donar compte al Ple a la primera sessió que es dugui a terme una vegada que hagi transcorregut el termini previst en l’article 24.1 del ROF.

Actualment, i arran de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015, els grups municipals que formen el consistori són els següents:

Unió Independents d'Artà (UIA)

Jaume Alzamora Riera (portaveu titular)

Magdalena Maria Fernández (portaveu suplent)

Immaculada Moreno Mayal

Assumpció Santandreu Ginard

Amalio Arnandis Puig

El Pi-Proposta per les Illes (PI)

Bartomeu Gili Nadal (portaveu titular)

Maria Antònia Sureda Martí (portaveu suplent)

Manuel Rocha Barrientos

Partit Socialista de les Illes Balears (PSIB-PSOE)

Manuel Galán Massanet (portaveu titular)

Maria Paula Ginard Vílchez (portaveu suplent)

Onofre Serra Vila

Partit Popular (PP)

Juan Lliteras Espinosa (portaveu titular)

Alternativa per Artà (AA)

Ana María Comas Delgado (portaveu titular)