Segueix-nos
Regidories delegades

D’acord amb el que disposa el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitat locals (ROF), el batle pot conferir delegacions a favor de qualsevol regidor o regidora.

Actualment, les regidories i els àmbits d’actuació dels regidors i regidores delegats de la Batlia són els següents:

Manuel Galán Massanet (PSIB-PSOE)

Batle

Àmbit d’actuació municipal: seguretat ciutadana, mobilitat, interior, personal, participació ciutadana i transparència

Bartomeu Gili Nadal (PI)

1r tinent de batle i regidor de Promoció Econòmica i Urbanisme

Àmbit d’actuació municipal: hisenda, promoció econòmica, urbanisme i obres públiques

Ana María Comas Delgado (AA)

2a tinenta de batle i regidora de Medi Ambient i Patrimoni 

Àmbit d’actuació municipal: projectes municipals, medi ambient, patrimoni, serveis socials i sanitat                   

Manuel Rocha Barrientos (PI)

3r tinent de batle i regidor de Manteniment i Infraestructures 

Àmbit d’actuació municipal: manteniment de vies i espais públics del municipi i de les seves infraestructures

Onofre Serra Vila (PSIB-PSOE)

4t tinent de batle i regidor de Joves i Promoció Esportiva 

Àmbit d’actuació municipal: joventut i esports                                                                                                                     

Maria Antònia Sureda Martí (PI)

Regidora de Relacions Institucionals i Educació 

Àmbit d’actuació municipal: relacions institucionals i educació                                                                                                      

Maria Paula Ginard Vílchez (PSIB-PSOE)

Regidora d’Acció i Promoció Culturals i Festes

Àmbit d’actuació municipal: acció i promoció d’activitats culturals, gestió de biblioteques, arxius i museus, normalització lingüística, teatre municipal i festes