Segueix-nos
29/10/2019
Aprovada la Moció per a la declaració de l’emergència climàtica adaptada al municipi d'Artà
Contempla l'adopció de tota una sèrie d'acords davant l'evidència del canvi climàtic i el seu efecte directe en el benestar de la població, en el medi ambient i en l'economia

En el Ple municipal d'octubre, celebrat dilluns dia 28, s'aprovà la Moció per a la declaració de l’emergència climàtica que recull la petició de l’Aliança per l’Emergència Climàtica (una plataforma formada per una desena d'entitats ciutadanes) i que, adequada al context i la realitat del municipi, presentà l’Equip de Govern Municipal de l’Ajuntament. 

La declaració de l'emergència climàtica requereix l’assumpció de compromisos polítics reals i vinculants sense precedents, molt més ambiciosos que els actuals, i l’assignació dels recursos necessaris per fer front a aquesta crisi sistèmica. Els acords que es contemplen en aquesta Moció són els següents: 

 1. Declarar l’estat d’Emergència Climàtica a nivell local. Aquesta és una senyal d’alerta que ens indica que com a societat hem de realitzar un profund canvi d’hàbits i de processos productius.
 2. Instar al Govern de les Illes Balears a realitzar el desplegament de la Llei 10/2019,de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (BOIB núm. 81 de 2019), oferint la col·laboració de l’ajuntament, tal com s’expressa l’article 3. Aquest desplegament ha de suposar als Ajuntaments: la minimització de càrregues administratives, l’establiment de línies i programes d’ajut econòmic i tècnic.
 3. Instar al Govern de les Illes Balears a dirigir inversió pública derivada de l’Impost de Turisme Sostenible (110,5 M€ el 2018) a treballar per fer front a l’Emergència Climàtica. Sol·licitam l’elaboració d’uns criteris contrastables segons la formulació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, a on es pugui veure un avanç efectiu.
 4. Adequar el Programa d’Acció Municipals (PAM) al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), Agenda 2030. Treballar les polítiques ambientals de manera transversal, a partir d’objectius assolibles, mesurables i avaluables.
 5. Donat que Artà té aprovades les Normes Subsidiàries des del 2010 i d’acord el Títol II de la nova llei d’Urbanisme (LUIB) l’Ajuntament iniciarà el procés d’elaborar un pla general i plans d’ordenació detallada i fer-ho amb criteris de sostenibilitat ambiental, que permetin la reducció de consum d’energia i territori, assegurant el benestar de les persones.
 6. Elaborar i portar a aprovació, en la major brevetat possible, el Pla d’acció municipals per al clima i l’energia sostenible (PAES) i el Pla d’acció per a la gestió sostenible de l’aigua; que juntament amb el Pla de Gestió Sostenible del Litoral i el Pla de Prevenció i Gestió de Residus, son instruments que afavoreixen l’adopció de polítiques ambientals efectives.
 7. Reduir les emissions de GEH a nivell local en un 40% per a l’any 2030, d’acord amb l’article 12 de la Llei 10/2019,de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.
 8. Instar al Consell de Mallorca i al Govern de les Illes Balears a treballar de manera coordinada i conjunta, per tal de desplegar una xarxa de transport públic eficient, en base a energia renovable, i amb suficient freqüencia i capacitat per garantir els moviments de la població del municipi d’Artà reivindicant una vegada més el Tren de Llevant. Hem de garantir la connexió d’Artà amb la Colònia de Sant Pere i assegurar així que es pot reduir la dependència del cotxe privat a nivell municipal per als desplaçaments quotidians.
 9. Fomentar l’anar a peu (camins escolars), l’ús de bicicleta i altres modes de mobilitat sostenible.
 10. Treballar per garantir que el subministrament dels serveis alimentaris de titularitat o gestió municipal ( residència de persones majors, teatre, equipaments esportius, centres educatius i centre de dia), provenen de productes produïts i elaborats en la xarxa d’economia local i de proximitat, per tal d’impulsar la sobirania alimentària, la silvicultura sostenible, l’agricultura i la ramaderia. Fomentar el consum de productes ecològics, locals i de proximitat a la població, donant un impuls a la Cooperativa agrícola d’Artà.
 11. Apropar, mitjançant la participació ciutadana, la presa de decisions i les mesures adoptades en aquesta transició ecològica a la ciutadania, per tal que entenguin i compartesquin els beneficis que suposarà el canvi d’hàbits i de costums que aquesta transició suposarà, en el context de l’emergència climàtica.
 12. Crear un Consell Municipal de seguiment de la transició ecològica i establir mecanismes ciutadans de presa de decisions, amb competències en matèria de vigilància, seguiment i control de les mesures adoptades.
 13. Instar a la Conselleria de Medi Ambient a dedicar més recursos econòmics i tècnics a la correcta gestió dels equipaments públics presents al municipi d’Artà (refugis, finques públiques d’Albarca, es Verger, sa Duaia i es Canons), i que realitzi anualment programes de reforestació i recuperació d’hàbitats naturals en el terme municipal d’Artà.  
 14. Instar a la Conselleria d’Agricultura a dedicar els recursos econòmics i tècnics necessaris per tal de posar en servei la bassa de reg amb aigües regenerades de Es Racó, i així poder oferir un recurs alternatiu a l’extracció d’aigua subterránia, com és l’ús d’aigües regenerades.
 15. Portar a terme, amb recursos propis, la repoblació de 1.500 arbres i 500 arbusts en el torrent des Revolts, entre els mesos d’octubre a desembre de 2019, per tal de pal·liar els efectes que va tenir la torrentada de 2018 sobre els ecosistemes aquàtics de torrent. Realitzar-ho amb el consentiment dels propietaris col·lindants al torrent i en col·laboració amb els centres educatius, protecció civil i les entitats ciutadanes d’Artà que s’hi vulguin sumar.
 16. Establir converses directes amb l’Aliança per l’Emergència Climàtica per estar degudament coordinats i concretar les mesures que es posaran en pràctica i a valorar i avaluar el procés de transició ecològica periòdicament per observar els avenços assolits.
 17. Trametre aquest acord a l’Aliança per l’Emergència Climàtica.

Podeu consultar aquí la totalitat del document.

Documents relacionats
Tornar a d'alt