Segueix-nos
05/10/2018
El pagament voluntari de l’IBI i de l’impost sobre activitats econòmiques de l’Ajuntament d’Artà de 2018, fins el 30 de novembre
Per evitar possibles recàrrecs, es recomana el pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles de 2018

El període voluntari de pagament de l’impost sobre béns immobles (IBI) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’Ajuntament d’Artà, corresponents a l’exercici 2018, finalitza el dia 30 de novembre i es pot pagar en qualsevol de les entitats col·laboradores: CaixaBank, Banca March, Banc de Sabadell i Banco Santander.

L’Ajuntament d’Artà recomana a tots els contribuents que per una qüestió de comoditat domiciliïn el pagament i recorda que no haver rebut els avisos per correu postal no eximeix del pagament, per la qual cosa aquelles persones que es trobin en aquest cas (no haver rebut els avisos) poden passar per l’Oficina d’Atenció Ciutadana, situada a l’edifici Can Solivelles.  

Per altra banda, el procés de regularització cadastral iniciat l’any 2015, del qual es va informar en el seu moment, continua amb alguns recursos sense resoldre i això repercuteix en el rebut de l’impost sobre béns immobles de l’any 2018, actualment en període voluntari de pagament. Alguns d’aquests rebuts, com a conseqüència de la no resolució del recurs interposat per part del contribuent davant la Gerència Regional del Cadastre, han estat emesos amb el valor cadastral notificat inicialment, és a dir, amb l’augment que es va aplicar, en alguns casos incorrectament, pel procediment de regularització cadastral. L’Ajuntament aconsella el pagament dels rebuts de l’impost sobre béns immobles de 2018 en període voluntari (fins el 30 de novembre) i una vegada resolt el recurs es procedirà a la seva regularització. En cas de no fer-ho així, s’haurà de fer front a un recàrrec. A les liquidacions anteriors a 2018 pendents de de resolució, no se’ls aplicarà recàrrec. 

Documents relacionats
Tornar a d'alt