Segueix-nos
10/05/2018
El procés d’adjudicació del servei d’escoletes municipals segueix la seva tramitació
Es preveu la subrogació del personal que actualment hi fa feina amb les mateixes condicions laborals i salarials, i la incorporació d'un educador o educadora més a la plantilla

Tal com estava previst, avui a les 11 h s’ha reunit la mesa de contractació per a l’adjudicació del contracte de gestió dels serveis públics d’atenció a la primera infància del terme municipal d’Artà, publicat en el perfil del contractant de l’Ajuntament.

Val a dir que només s’hi ha presentat una empresa i, com que la documentació estava acreditada correctament, s’ha pogut obrir el segon sobre, referent als criteris que depenen d’un judici de valor, que en aquest cas és el projecte educatiu. Durant els propers dies un comitè d’experts, format per dues persones representants de la Conselleria d’Educació i una de la UIB, valorarà aquesta part, que és la que té més pes en l’adjudicació. Un cop que aquest comitè emeti l’informe corresponent, la mesa de contractació es tornarà a reunir per conèixer-ne el contingut i per obrir el darrer sobre, relatiu als criteris econòmics. Aquesta darrera part l’avaluarà el personal tècnic municipal i, en tenir l’informe pertinent, el presentarà a la mesa de contractació, la qual, si tot és correcte, realitzarà la suma de totes les parts i enviarà el resultat final a la Junta de Govern Local perquè adjudiqui, si escau, la concessió a l’empresa que s’hi ha presentat. En definitiva, aquestes són les passes que l’Ajuntament ha de seguir en aquest tipus de processos de contractació.   

Davant els dubtes que aquesta concessió hagi pogut generar, cal aclarir que,  per primera vegada, s’ha donat més puntuació a la part de judici de valor, un 55 % del total (consultau els barems en el perfil del contractant). Així mateix, es preveu la subrogació del personal que actualment fa feina a les escoletes amb les mateixes condicions laborals i salarials, i s’ha incorporat un educador o educadora més a la plantilla. Això s’ha concebut així perquè l’objectiu de l’Ajuntament és vetlar per la qualitat educativa d’atenció als infants i prioritzar el projecte educatiu i organitzatiu.

En qualsevol cas, tota la informació pública relacionada amb l’adjudicació d’aquest contracte de gestió es pot consultar a la pàgina web o al Departament de Secretaria de l’Ajuntament.

Tornar a d'alt