INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 El Polígon industrial es posa en marxa
 Els projectes d'urbanització i de compensació ja s'han presentat a l'Ajuntament

02/10/2002

batlia

L'aprovació dels projectes de compensació i d'urbanització del Sector Industrial i de Serveis dels Pujols, al municipi d'Artà, és un fet. Després de gairebé catorze anys de gestions i tràmits per part d'un important col·lectiu de promotors empresaris i industrials d'Artà (la data de la primera reunió per promoure aquesta inicitiva és de 17 de juny de 1987), sembla que el polígon industrial d'Artà prest serà una realitat. Actualment, una quarentena d'empreses d'Artà que tenen previst instal·lar-se en aquest polígon a través d'una reserva de metres pagada a compte en el seu dia, tendran l'oportunitat d'adquirir sòl industrial per traslladar-hi la seva empresa, la qual cosa suposarà una gran millora per als habitants d'Artà quant a molèsties de renous, ocupacions de via pública i trànsit pesat per dins el nucli urbà.

Aquest projecte d'urbanització, que ja ha estat aprovat definitivament per la Comissió Insular d'Urbanisme en sessió celebrada dia 28 de maig de 1999, compta des dels inicis de la seva redacció amb el vist i plau de l'Ajuntament d'Artà, que ha col·laborat en la seva redacció a fi d'adaptar-lo a la normativa urbanística vigent i ha fet incorporar mesures encaminades a minvar l'impacte mediambiental, sobretot pel que fa referència a les visuals que pot generar des de la part alta del poble. D'aquí que, a petició del GOB, se fes un estudi de les diferentes perspectives visuals des

de Sant Salvador i s'imposassen més pantalles vegetals d'arbres i arbusts perquè el conjunt del polígon quedi més integrat a l'entorn.Les obres previstes en el projecte consisteixen en:

- Pavimentació de vials, estacionaments, voravires, xarxa peatonal i espais lliures.

- Xarxes de distribució d'aigua potable, de reg i d'hidrants contra incendis.

- Xarxa d'evacuació d'aigües pluvials i residuals.

- Xarxa de distribució d'energia elèctrica.

- Xarxa d'enllumenat públic.

- Jardineria en el sistema d'espais públics.

- Xarxa de telefonia.

- Jardineria en el sistema d'espais lliures.En el projecte, redactat per l'entitat GESTUR BALEAR en representació dels empresaris artanencs, es compleixen les determinacions del reglament de la llei per a la millora de l'accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques.Com ja s'ha dit, en el projecte d'urbanització, que ocupa un total de 167.724 metres quadrats, s'han previst nombroses línies d'arbres repartides entre els vials i algunes de les parcel·les resultants, que coincideixen amb les que es varen representar a l'estudi de visuals des de Sant Salvador per tal de minvar l'impacte visual de la urbanització i dels edificis que es puguin construir en ella. Aquestes línies d'arbres s'afegeixen així a l'arbrat que es preveu que ocupi els vials perquè l'impacte visual des de Sant Salvador s'amortigüi tot el possible.Aquesta extensió de 167.724 metres quadrats està formada per l'agrupació de vint-i-quatre finques antigues de diversa extensió. Aquestes finques estaven bàsicament dedicades a cultius agrícoles i avui pràcticament estan totes abandonades excepte la finca més gran (la del barbacoa dels Pujols) que continuarà tenint usos propis d'equipament social i comercial.

En el projecte de compensació hi ha solars industrials del tipus A i del tipus B. Quant a les primeres (tipus A) que són edificacions aïllades en una parcel·la mínima de 1.000 metres quadrats que ocuparan un total de 70.675 metres quadrats i de les que s'han previst trenta-set solars. Quant a les segones (tipus B), es tracta d'edificacions entre mitjaneres en una parcel·la mínima de 800 metres quadrats (un total de 17.784 metres quadrats) que sumen 88.458 metres quadrats. L'equipament social suposa una superfície de 18.550 metres quadrats; el comercial, 5.700 metres quadrats; l'esportiu, 3.674 metres quadrats; els espais lliures públics seran de 19.025 metres quadrats i la xarxa viària, 31.872 metres quadrats.

Un cop aprovats els projectes de compensació i urbanització per part de l'Ajuntament, els promotors restaran en disposició de treure les obres a concurs per poder-les adjudicar.

(A la imatge, un fotomuntatge amb les pantalles vegetals que s'han previst per evitar l'impacte visual des de Sant Salvador)