INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Consell Municipal de l’Esport de l’Ajuntament d’Artà
 

14/06/2014

Regidoria d’esports de l’ajuntament d’Artà

El dia 10 d’octubre de 2013 es va constituir el Consell Municipal de l’Esport de l’ajuntament d’Artà, que és un òrgan de caràcter consultiu, no vinculant, i assessor de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Artà, i es creà amb els objectius de, per una part, facilitar la participació global de la societat artanenca i la ciutadania en la configuració i el desenvolupament de la política esportiva, i, per una altra part, assessorar en matèria esportiva l’Administració de l’Ajuntament d’Artà.

El Consell Municipal de l’Esport està integrat pels membres següents:

a) La presidenta, que és la regidora en  matèria esportiva.

c) Un tècnic municipal, que fa les funcions de secretari.

d) Els presidents i les presidentes dels clubs esportius inscrits en el Registre d’Entitats Esportives del municipi d’Artà.

e) Un representant designat per cada partit polític amb representació en el Consistori.

 

Per tal que el Consell Municipal de l’esport sigui més plural s’hi podrà incloure qualsevol altre membre l’assistència del qual es consideri convenient atesa la seva significació en el món esportiu local, amb un nombre màxim de 5 persones, que podran ser elegides dels col·lectius següents:

 

d.1) El tècnic esportiu de la comarca de Llevant del Consell de Mallorca.

d.2) Una persona representant de les empreses esportives amb domicili fiscal al municipi d’Artà.

d.3) Una persona representant dels entrenadors titulats no vinculats a cap club esportiu artanenc que estiguin empadronats al municipi d’Artà.

d.4) Una persona representant dels titulats en educació física o en activitats fisicoesportives que estiguin empadronats al municipi d’Artà.

d.5) Una persona representant dels concessionaris de les instal·lacions esportives municipals.

d.6) Un representant dels esportistes d’elit empadronats al municipi d’Artà.

d.7) Una persona representant dels centres escolars d’Artà.

d.8) Una persona representant d’altres agents esportius que tenguin el domicili fiscal al municipi d’Artà o que estiguin empadronats al municipi d’Artà.

 

Per tal de donar a conèixer el Consell Municipal de l’Esport i elegir els representants de cada col·lectiu es duran a terme les següents reunions informatives que es celebraran a la Sala de Plens de l’ajuntament d’Artà i on us convidam a participa-hi si formeu part d’algun d’aquests col·lectius:

 

 

COL·LECTIU

DATA DE LA REUNIÓ

Empreses esportives amb domicili fiscal al municipi d’Artà.

25/06/2014

A les 20 h

Entrenadors titulats no vinculats a cap club esportiu artanenc que estiguin empadronats al municipi d’Artà.

25/06/2014

A les 21 h

Esportistes d’elit empadronats al municipi d’Artà.

26/06/2014

A les 20 h

Titulats en educació física o en activitats fisicoesportives que estiguin empadronats al municipi d’Artà.

26/06/2014

A les 21 h

Concessionaris de les instal·lacions esportives municipals.

 

Altres agents esportius que tenguin el domicili fiscal al municipi d’Artà o que estiguin empadronats al municipi d’Artà (àrbitres, fisioterapeutes...)

02/07/2014

A les 20 h

Representant dels centres escolars d’Artà (hi poden assistir pares, mares, alumnes, professors...)

 

02/07/2014

A les 21 h

 

Us hi esperam!!!