INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 L'Ajuntament ratifica l'ús públic del camí del Caló
 El 1917 ja ho va preveure la Corporació Municipal

18/03/2002

batliaL'Ajuntament ratifica l'ús public del camí del Caló

L'any 1917 el ple municipal ja n'acordà la utilitat públicaEl tancament amb unes barreres del camí que condueix cap al Caló per part de la propietat no ha estat exempt de pol·lèmica. D'ençà que se feren aquestes obres il·legals aquest passat mes de febrer, denunciades per l'Ajuntament, s'han fet moltes passes per aclarir la història d'aquest camí que sempre ha estat obert al pas de vehicles i vianants. L'Ajuntament es va posar en contacte amb el Consell de Mallorca, organisme que té un equip experimentat en qüestions d'aquest tipus, sol·licitant col·laboració per indagar aquest cas concret. L'àrea de Promoció i Ocupació del Consell es va posar en marxa de seguida desplaçant dos tècnics a Artà per investigar l'arxiu històric i saber fins on arriben els drets de la comunitat i els dels particulars.

Passades unes setmanes, el treball d'aquestes dues persones expertes no ha pogut ser més fructífer, ja que varen trobar, en els llibres d'actes de la corporació, dues informacions que seguidament reproduim i on està clar que el camí és de titularitat pública:Sessió plenària de dia 7 de gener de 1917: "Deseando este ayuntamiento declarar camino vecinal el camino de este término llamado de Betlem que empieza en el hectómetro 4 del kilómetro 5 del camino de La Colonia de San Pedro y pasando por una multitud de pequeñas fincas procedentes del predio llamado "La Devasa" termina en la cala llamada Es Caló con una longitud aproximada de ocho kilómetros y necesitando antes la declaració de utilidad pública a que se refiere el artículo 1º de la ley de 29 de Junio de 1911 se acordó por unanimidad solicitarla al Excmo Sr. Gobernador Civil de la provincia de conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º del Reglamento para la ejecución de la citada ley".Sessió plenària de dia 28 de gener de 1917: "Acto confirmo se acordó: 1º Que, no habiéndose presentado en tiempo y lugar hábiles reclamación alguna en contra de la declaración de utilidad pública solicitada por este Ayuntamiento para el camino que desde el kilómetro 5 del vecinal de la Colonia conduce a 'Es Caló', insiste este Ayuntamiento en la necesidad de la declaración de utilidad pública solicitada por los grandes beneficios que ha de proporcionar a este término municipal la habilitación de la citada via. 2º Que, desarrollandose toda la longitud del camino vecinal solicitado dentro de este término, precisar tan sólo, que informe, como lo efectua, esta Corporación municipal, acordando al mismo tiempo que se dé cuenta de ello por el Alcalde-Presidente al Excmo Sr. Gobernador Civil de la Provincia".A la vista de tot això, el batle va dur a ple la titularitat d'aquest camí emparant-se en aquests documents i instruint-ne definitivament l'expedient per confirmar una titularitat més inqüestionable que mai.