INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Entra en vigor l’Ordenança reguladora de la publicitat directa
 

06/06/2014


Aquests dies ha entrat en vigor la nova l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat directa al terme municipal d’Artà (BOIB núm. 75, de 03/06/2014). Aquesta ordenança, aprovada en el Ple de 25/02/2014, pretén regular el repartiment de publicitat i propaganda en tot el municipi per dos motius: d’una banda, per reduir les molèsties a la ciutadania i els efectes negatius per al medi ambient (residus, contaminació acústica, etc.) que s’esdevenen pel fet d’exercir l’activitat; i, d’una altra banda, per establir aquest mitjà de promoció com una via legítima per fer arribar a les persones consumidores potencials l’oferta de serveis o productes. Així mateix, i per assegurar que preval l’interès general sobre els interessos particulars, aquesta norma estableix les conseqüències de no sol·licitar l’autorització per repartir publicitat i les mesures preventives, correctores i sancionadores que s’han d’adoptar davant possibles infraccions.

 

Per tant, a partir d’ara, les persones o empreses interessades a repartir publicitat al municipi han de sol·licitar una autorització expressa i pagar la taxa corresponent. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha posat a l’abast de les persones o empreses interessades una sol·licitud específica que faciliti aquest tràmit.

 

Per a més informació, es poden consultar en aquesta web, als apartats Ordenances i Reglaments, tant l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat directa al terme municipal d’Artà com l’Ordenança fiscal núm. 40, reguladora de la taxa per la concessió de llicències i pel control de la publicitat comercial directa. Així mateix, la sol·licitud per repartir publicitat ja està disponible per descarregar a l’apartat Impresos d’aquesta web.

 

Exporta a PDF

 

Més informació:

Ordenança municipal reguladora de la publicitat directa al terme municipal d’Artà

Ordenança fiscal núm. 40, reguladora de la taxa per la concessió de llicències i pel control de la publicitat comercial directa

Sol·licitud per repartir publicitat