INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 CONCURS DE DISSENY DEL PROGRAMA DE LES FESTES DE SANT SALVADOR 2014
 Bases

27/05/2014

Dinamitzador Cultural

Festes de Sant Salvador 2014

Bases del concurs

1.    Hi poden participar totes les persones que estiguin empadronades en el
terme municipal  d’Artà.

2.    L'objectiu del concurs és que la proposta guanyadora serveixi per
confeccionar el programa oficial de les festes de Sant Salvador 2014.

3.    Les propostes han de tenir, com a tema únic, les festes de Sant Salvador.

4.    S’han de valorar l’originalitat, la facilitat per fer-ne l’edició i la difusió
corresponents, i la possibilitat d’estalvi màxim en el preu de producció.

5.    Els dissenys han de ser inèdits i no poden haver estat premiats en
altres concursos.

6.    S'admeten, com a màxim, tres dissenys per autor o autora.

7.    La Comissió de Festes de Sant Salvador ha de decidir quin és el disseny
guanyador i la seva decisió és inapel•lable.

8.    El concurs es pot declarar desert.

9.    Les propostes s’han de presentar a l’Ajuntament d’Artà abans de dia
27 de juny de 2014, en un paquet tancat, damunt del qual s’ha d’especificar a
quin concurs es presenta (CONCURS DE DISSENY DEL PROGRAMA DE
LES FESTES DE SANT SALVADOR 2014); i el nom i el telèfon de l’autor o
autora han d’anar en un sobre tancat dins el paquet.

10.    El lliurament de premis es farà públic a través dels mitjans de comunicació
locals, després d’avisar, prèviament, el guanyador o guanyadora.

11.    L’Ajuntament, si ho considera oportú, es reserva el dret d’utilitzar
els dissenys que es presentin per a qualsevol proposta.

12.    La inscripció a aquest concurs és gratuïta.

13.    La participació en el concurs representa l'acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases ha de ser resolta pel jurat.

14.    Haurà un premi per al guanyador o guanyadora, a més d’un lot d’entrades
per acudir gratuïtament a tots els actes de les festes.