INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà

 El conseller Mateu Morro explica a Artà les noves ajudes per a les finques agrícoles en espais protegits
 La Conselleria habilitarà un administratiu a Artà per tramitar els expedients d'ajudes

02/09/2002

batliaEl conseller d'Agricultura i Pesca, Mateu Morro, va explicar divendres, dia 13 de setembre, al saló d'actes del Teatre d'Artà, el contingut de la nova línia d'ajudes adreçada als titulars de les explotacions agràries i ramaderes situades als espais protegits de l'illa de Mallorca, i que té un doble objectiu: afavorir la protecció del paisatge rural i agrari i promoure la utilització de mètodes de producció agrària compatibles amb el medi ambient.

Aquest programa de suport, d'específic caràcter agroambiental, es basarà en la signatura d'un contracte agrícola i pluriennal per part del beneficiari en el qual s'establiran les bases per al comportament productiu de l'agricultor.L'Ordre reguladora de les ajudes, publicada en el BOIB de 4 de juliol de 2002, preveu fins a tres tipus d'accions subvencionables:1) La protecció i el manteniment de l'arbrat no productiu de l'explotació;

2) El manteniment i la conservació de parets, marges i antics camins agrícoles

3) La conservació, el manteniment i la neteja de vegetació de construccions etnològiques (barraques de roter i carboner, sínies, pous, eres, corrals)L'àmbit d'aplicació de les ajudes seran les zones declarades com a reserva natural, parc natural i les seves àrees de protecció paisatgística. En concret, les àrees d'aplicació seran les següents: Parc Natural de Mondragó; Parc Natural de s'Albufera; Parc natural de la Península de Llevant i les reserves naturals de s'Albufereta, Cap Farrutx i Cap des Freu.Entre els requisits que hauran de reunir els beneficiaris figuren l'elaboració d'un pla agroambiental de l'explotació i l'execució, durant almenys cinc anys, dels compromisos generals, comuns i específics establerts a la normativa. L'explotació, per la seva part, haurà de tenir un mínim d'una hectàrea.Pel que fa a la quantia de l'ajuda, cal indicar que aquesta es determinarà en funció del nombre d'hectàrees amb les limitacions següents: fins a 40 hectàrees el 100% de la prima; de 40 a 80, el 60%; i a partir de les 80 hectàrees el 30%.Les quanties o primes seran les següents:1) 18,03 euros/hectàrea (3.000 pessetes/ha) per a l'acció número 1

2) 84,14 euros/ha (14.000 ptes.) per a l'acció número 2

3) 36,06 euros/ha (6000 pessetes) per a manteniment, conservació i neteja de vegetació de construccions etnològiques.El termini de presentació de les sol·licituds d'incorporació al programa romandrà obert entre lƇ de gener i el 31 de desembre de cada any fins al 2006, mentre que el fixat per a les peticions anuals de pagament serà el primer trimestre de cada anyA més a més, tota la resta d'activitats agropecuàries als terrenys situats dins dels límits dels parcs i de les reserves naturals compten amb altres línies de subvenció augmentades en un 10% i que són compatibles amb les anteriorment citades. Aquest suport consisteix en augmentar un 10% la quantia de totes les línies d'ajuda finançades o cofinançades amb fons de la Conselleria sempre que les accions, inversions o activitats objecte de subvenció es realitzen dins dels límits dels parcs o de les reserves naturals de les Illes Balears.Maria Ginard és l'administrativa que la Conselleria d'Agricultura ha contractat per a tramitar i assessorar en tot el tema d'aquestes línies d'ajuda. En un espai habilitat a dins l'Ajuntament, aquesta persona atendrà totes les peticions que es facin a partir d'aquesta setmana.