INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Aprovació projecte reparcel·lació econòmica de la urbanització s’Estanyol
 

01/04/2014

Urbanisme

EDICTE

 La Juntade Govern Local de l’Ajuntament, a la sessió ordinària celebrada el dia 27 de febrer de 2014, va acordar i fa pública l’acord següent:

<<2.2.2.1. Aprovació projecte reparcel·lació econòmica de la urbanització s’Estanyol

[...]

1. Aprovar inicialment el “Projecte de Reparcel·lació de la Urbanització de S’Estanyol”

2. Sotmetre a informació pública el Projecte de Reparcel·lació de la Urbanització de S’Estanyol, mitjançant la publicació d’un edicte en el BOIB, en un diari dels de major difusió de la comunitat autònoma, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Artà i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, durant el termini d’un mes.

 3. Notificar a tots els propietaris de l’àmbit de la unitat subjecta a reparcel·lació.>>

Artà, 18 de març de 2014

El batle 

Jaume Alzamora Riera

Edicte.

Publicació BOIB.