INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Participació pel projecte d'una ordenança municipal reguladora de la publicitat directa al terme municipal d’Artà.
 

24/01/2014


 L’ impacte ambiental derivat de les activitats a les vies i espais públics municipals, fa necessària l’aprovació d’una Ordenança que reguli aquest àmbit de competència municipal.

Aquestes normes pretenen regular l’exercici de l’activitat de promoció i publicitat, des d’una doble òptica:

a) Considerar els efectes negatius que concorren a l’exercici de l’activitat que es regula: molèsties al ciutadans i efectes negatius per a l’ambient (residus, contaminació acústica, etc.).

b) Aquest mitjà de promoció, considerat en abstracte, és una via legitima per fer arribar als potencials consumidors l’oferta dels seus serveis i/o productes.

Per altra part, també es pretenen defensar els drets dels ciutadans: a no rebre aquest tipus de publicitat a la seva casa, si no volen, i evitar les afeccions el seu descans que pot generar aquesta activitat per renous, fums, etc. Així com que el cost ambiental ocasionat per aquestes activitats ho paguin les empreses responsables de la publicitat i no els ciutadans en general.

Tots aquests aspectes fan necessari l’adopció de mesures preventives, correctores i sancionadores davant les infraccions comeses, assegurant que preval l’ interès general sobre els interessos particulars.

 Projecte d'una ordenança municipal reguladora de la  publicitat directa

És un document viu, per aquest motiu us demanam que envieu tots els suggeriments a participacio@arta.cat

 Moltes gràcies per la vostra col·laboració.