INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Instruccions fira 2013
 

20/08/2013


Ordenança reguladora:ordenança número 13 taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries ambulants i rodatge cinematogràfic.

A la sol·licitud han de fer constar els ml a ocupar i l’article

“la quota a satisfer per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic i indústries ambulants, s’obté de l’aplicació de les tarifes següents:

  • Ocupació de terrenys d’ús públic per metre lineal (ocupació màxima de fondària de 2 m), 3,31 €/m”


documentació a entregar:

  • Dni o nie
  • Alta autònom o  alta cooperativa venedors
  • Alta de venda ambulant
  • Assegurança responsabilitat civil

S’ha de dur la acreditació de pagament el dia de la fira.

 

Termini per entrega de sol·licituds

Fins dia 3 de setembre a les 14 hores

 

Entrega de llocs

La policia els adjudicarà dia 7 de setembre a partir de les 15 hores (la distribució està pendent de l’itinerari definitiu de la fira). Han de venir per saber quin és el seu lloc.

 

Fira alternativa 7 de setembre

Les sol·licituds es poden enviar directament a aflorez@arta.cat

Estan exempts de pagament però  s’ha d’entregar la documentació igualment que per la fira.