INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 L’ajuntament sol·licita la redacció d’un Conveni de delegació de les competències de la disciplina urbanística a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial
 El batle també ha delegat la resolució dels expedients de retorn de la legalitat urbanística al plenari

17/07/2013

Batlia

Arran de la reunió mantinguda a la seu del Departament de Territori del Consell, entre l’Ajuntament i el Conseller el dia 19 de juny, en la qual es va sol·licitar la delegació de les competències de la disciplina urbanística de l’ajuntament a l’agència, i en què es demanava també la inclusió dels expedients iniciats, el passat dia 8 de juliol, l’Agència de Disciplina Urbanística entrava un escrit a l’ajuntament d’Artà en el qual li comunicava la possibilitat d’establir un conveni per delegar les competències de la disciplina urbanística del municipi, subjecte als termes generals dels vigents convenis subscrits amb altres municipis. Tanmateix també comunicava que no podria acceptar, en base a la llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i de procediment comú, la cessió dels expedients ja iniciats.

En resposta a la comunicació, i per donar tràmit a l’acord pres pel plenari del passat dia 25 de juny, l’ajuntament ha sol·licitat a l’Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial la redacció d’un conveni que reguli la delegació de les competències de disciplina urbanística del municipi segons la resposta rebuda. Posteriorment aquest conveni haurà de ser ratificat pel ple de la Corporació.

Igualment, i d’acord al compromís adquirit pel batle en el mateix plenari de dia 25 de juny, s’ha fet un decret de delegació de la resolució dels expedients de retorn a la legalitat urbanística al plenari, que serà a partir d’ara, i fins la revocació de la delegació, l’òrgan competent per resoldre els expedients que es tramiten des del departament d’urbanisme.