INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ASSIGNACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU D’UN HORT URBÀ ECOSOCIAL
 BASES REGULADORES

24/04/2013

Area Socioeducativa

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DELPROCÉS D’ASSIGNACIÓ DE L’ÚS PRIVATIU D’UN HORT URBÀ ECOSOCIAL PER A L’ANY 2013

 

 

1. Normes generals

 

1.1.L’objecte d’aquestes bases és regular la convocatòria per seleccionar persones interessades  a cultivar un hort ecològic, habilitat per l’Ajuntament i emmarcat dins el projecte comunitari de l’Àrea Socioeducativa.

 

1.2.La selecció de les persones aspirants s’ha d’efectuar mitjançant un sorteig públic, que s’ha de fer d’acord amb el contingut d’aquestes bases reguladores. Les places a disposició de l’Àrea Socioeducativa s’han de designar a criteri tècnic.

 

2. Prioritat de places

 

2.1.L’Ajuntamentd’Artà ha d’adoptar les mesures necessàries per garantir l’accés als horts de les famílies amb risc social i, també, ha d’assegurar viabilitat a les associacions o entitats sense ànim de lucre dedicades a la sensibilització ambiental i social, interessades en el cultiu de l’hort.

 

Un total de 40 % de les places queda reservat a disposició i criteri d’adjudicació del personal tècnic de l’Àrea Socioeducativa. 

 

2.2.En acompliment de l’apartat anterior, els horts s’han d’oferir, prioritàriament, a les persones aspirants que acreditin:

 

a) Ser caps de famílies amb necessitats diagnosticades pels Serveis Socials.

 

b) Associacions o entitats sense ànim de lucre que tenguin en el seu objecte social la sensibilització en temes ambientals i socials i/o la divulgació i/o formació, especialment dirigides a col·lectius de joves, gent gran o dones.

 

2.3.Per a la convocatòria de 2013, l’Ajuntament ha d’habilitar un total de  13  horts distribuïts al terreny que l’Ajuntament  té ubicat al  “Camí de Sant Salvador, s/n.

 

 

3. Requisits i condicions de les persones aspirants

 

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han d’acomplir, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents, en possessió dels quals han d’estar durant tot el procés selectiu.

 

3.1. Persones físiques

 

a) Tenir 18 anys complerts.

b) Estar empadronat o empadronada al municipi d’Artà.

c) Haver realitzat la formació per a la gestió dels horts ecosocials ofert expressament per l’Ajuntament d’Artà.

d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions atribuïdes a l’hort ecosocial.

 

Queden excloses del procediment de selecció aquelles persones físiques que concorrin en algunes de les circumstàncies següents:

 

a) Hagin estat privades de l’ús privatiu per al cultiu dels horts ecosocials al municipi d’Artà o altres localitats, mitjançant un expedient sancionador amb resolució ferma.

b) Disposin, com a mínim fins a la data de finalització de presentació de la sol·licitud, de l’ús d’un altre hort, municipal o privat, al municipi d’Artà.

c) Estiguin empadronades amb algú a qui ja s’hagi adjudicat l’ús d’un hort ecosocial d’Artà.

 

3.2. Persones jurídiques

 

a) Associacions o entitats sense ànim de lucre l’objecte social de les quals inclogui activitats divulgatives, formatives o de sensibilització i sempre que acompleixen els requisits establerts en aquestes bases.

b) Tenir el domicili social o seu social a Artà.

 

Queden excloses del procediment de selecció aquelles persones jurídiques que concorrin en algunes de les circumstàncies següents:

 

a) Hagin estat privades de l’ús privatiu dels horts ecosocials al municipi d’Artà o altres localitats, mitjançant un expedient sancionador amb resolució ferma.

b) Disposin, com a mínim fins a la data de finalització de presentació de la sol·licitud, de l’ús d’un altre hort, municipal o privat, al municipi d’Artà.

 

Les persones físiques anomenades per les entitats o associacions que s’hagin de responsabilitzar de l’ús de la parcel·la sol·licitada han d’acomplir tots els requisits establerts en l’apartat 3.1, de

persones físiques.

 

4. Sol·licituds

 

4.1. Elsimpresos de sol·licitud per participar en la convocatòria estan a disposició de les persones interessades a les oficines de l’Ajuntament d’Artà i a la pàgina web www.arta.cat.

 

4.2. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud de llicència d’ús privatiu dels horts ecosocials d’Artà que s’adjunta com a annex 1 (persones físiques) o com a annex 2 (persones jurídiques), en el registre de l’Ajuntament d’Artà o a través de qualssevol dels mitjans establerts a l’article 38.4 de la Llei30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en un termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria a la pàgina web municipal.

 

4.3.Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones físiques aspirants han d’ajuntar la documentació següent:

 

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol o espanyola, del document acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

b) Declaració jurada de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l’hort ecosocial (annex IV).

c) Declaració jurada o fefaent que es troba al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals (annex V).

d) Informe dels Serveis Socials que acrediti el risc social familiar en el cas que s’opti per la prioritat de plaça com a cap de família.

 

4.4.Juntament amb la sol·licitud emplenada adequadament, les persones jurídiques aspirants han d’ajuntar la documentació següent:

 

a) Original o fotocòpia acarada dels Estatuts de la persona jurídica.

b) CIF de la persona jurídica.

c) Fotocòpia del document nacional d’identitat o, en el cas de no ser espanyol o espanyola, del document acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència) de la persona que tengui poders suficients per representar i actuar en nom de la societat.

d) Darrera acta de nomenament de la representació i/o capacitació d’obrar o el certificat de nomenament o qualsevol altre document acreditatiu de la persona que tengui poders suficients per representar i actuar en nom de la societat.

e) Una relació de les persones que hagin de desenvolupar el projecte en nom de l’associació o entitat, declarant que acompleixen tots els requisits de l’apartat 2 d’aquestes bases reguladores.

f) Declaració jurada o fefaent que es troba al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals.

 

4.5.Només s’ha d’admetre una sol·licitud per cadascuna de les persones sol·licitants.

 

5. Admissió de les persones aspirants

 

5.1.Una vegada rebudes les sol·licituds, en el termini màxim d’un mes l’Ajuntament ha de dictar una resolució amb la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d’exclusió. En aquesta resolució s’ha d’atorgar un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la seva publicació a l’Ajuntament, via web municipal i/o telefònica, perquè les persones aspirants als horts ecosocials esmenin les deficiències detectades i se’ls ha d’advertir que es desestimarà la sol·licitud si no s’acompleix el requeriment.

 

5.2.Una vegada acabat el termini a què es fa referència al paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, l’Ajuntament ha de dictar una resolució, en el termini màxim de 10 dies hàbils, amb la llista definitiva de persones admeses i excloses i es determinarà el dia, l’hora i el lloc de celebració del sorteig de selecció. Aquesta resolució s’ha de fer pública en els mateixos llocs indicats per a la resolució provisional.

 

5.3.La llista definitiva ha d’estar separada en dues relacions de noms:

 

a) La primera, per a les persones jurídiques.

b) La segona, per a les persones físiques.

 

6. Procediment de selecció i adjudicació

 

6.1.En la data que s’hagi previst a l’apartat 5.2, l’Ajuntament d’Artà, en presència de la Batlia, ha de realitzar dos sortejos públics pel sistema de paperetes, les quals s’han d’introduir en una cistella, bossa o altre utensili adequat, separadament per a les dues llistes previstes a l’apartat 5.3 d’aquestes bases, amb els noms de les persones físiques i jurídiques admeses.

 

6.2.El primer sorteig ha de ser el de les paperetes de les persones jurídiques. S’han d’extreure totes les paperetes i l’ordre d’extracció ha de determinar l’ordre de prelació de les persones jurídiques aspirants.

 

6.3. El segon sorteig ha de ser el de les paperetes de les persones físiques. S’han d’extreure totes les paperetes i l’ordre d’extracció ha de determinar l’ordre de prelació de les persones físiques aspirants.

 

6.4.El resultat ha de ser de dues llistes d’aspirants: una de persones jurídiques i una altra de persones físiques.  

 

6.5. Una vegada conclòs el sorteig públic, i en un termini de 10 dies, l’Ajuntament d’Artà ha de dictar una resolució d’adjudicació de les llicències d’ús privatiu de domini públic per al cultiu dels horts ecosocials d’Artà, d’acord amb l’ordre de prelació derivat del sorteig públic i el nombre de vinyetes habilitades fins al moment.

 

6.6.Aquesta resolució s’ha de notificar directament a les persones adjudicatàries amb indicació del termini o la data i el lloc en què han de comparèixer per formalitzar la llicència, d’acord amb el document que s’adjunta com a annex 3, amb l’advertiment que, si no compareixen,  l’Ajuntament els exclourà com a aspirants a cultivar l’hort ecosocial i n’adjudicarà la gestió a la persona aspirant següent segons l’ordre de prelació.

 

6.7.La prioritat en la tria de l’hort s’ha de fer, estrictament, per l’ordre de prelació del sorteig públic.

 

6.8.Les persones aspirants admeses que no hagin obtingut cap hort romandran en una llista d’espera publicada a la pàgina web de l’Ajuntament fins que surti qualque vacant o s’habilitin noves àrees municipals destinades als horts ecosocials.

 

6.9.Quan hi hagi un hort vacant, aquest s’ha d’oferir d’acord amb l’ordre estricte de prelació de la llista d’espera de l’apartat anterior, és a dir, a la primera persona de la relació se li assignarà la primera vacant i així successivament respecte a la resta de persones admeses. En aquest cas, l’Ajuntament ha de comunicar a la persona aspirant de l’existència de la vacant, perquè manifesti en el termini d’un dia hàbil —o del segon dia hàbil següent, si la crida es fa en divendres. Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb la proposta d’adjudicació en el termini previst, s’ha d’entendre que renuncia al cultiu de l’hort ecosocial.

 

6.10. A les persones aspirants que renunciïn de manera expressa o tàcita, se les ha d’excloure de l’adjudicació o de la llista d’espera per cobrir les vacants als horts ecosocials, llevat que al·leguin, en el termini establert a l’apartat anterior, la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents, que s’han de justificar documentalment dins els tres dies hàbils següents:

 

a) Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat, d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d’excedència per a cura de fills i filles per qualsevol dels casos anteriors.

b) Patir una malaltia o incapacitat temporal.

c) Trobar-se en fase imminent de realització d’un viatge de mitja o llarga durada.

 

Després de justificar la causa d’acord amb l’apartat anterior, les persones aspirants s’han de reincorporar a la darrera posició de la llista d’espera per cobrir les vacants dels horts ecosocials.

 

6.11.Les persones adjudicatàries dels horts ecosocials s’han de sotmetre a la regulació prevista en les bases de la convocatòria, la llicència d’ús privatiu dels horts ecosocials d’Artà, els plecs reguladors de la llicència dels horts ecosocials i qualsevol altra normativa d’àmbit específic i d’àmbit general que sigui d’aplicació.

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEX 1

 

SOL·LICITUD PER A L’ASSIGNACIÓ A PERSONES FÍSIQUES DE L’ÚS PRIVATIU DELS HORTS ECOSOCIALS D’ARTÀ DE LA CONVOCATÒRIA DE2013

 

Butlletí d’inscripció per a persones físiques que tenguin, com a mínim, 18 anys

 

Nom i llinatges:

DNI/NIE/passaport/targeta de residència:

Data de naixement:.

País de naixement:

Adreça:

Codi postal:

Municipi:

Telèfon fix i mòbil:

Adreça electrònica:

 

EXPÒS: Que m’he assabentat de la posada en marxa de la convocatòria de 2013 del procés d’assignació de l’ús privatiu d’horts ecosocials d’Artà i de les bases que la regulen, les quals accept integrament, i que acomplesc els requisits per obtenir-ne la condició de persona beneficiària.

 

DEMAN: Que se m’admeti al procés d’adjudicació esmentat i a l’assignació de l’ús privatiu d’un hort ecosocial d’Artà.

 

Documents adjunts:

 

o     Fotocòpia del DNI o, en el cas de no ser espanyol o espanyola, del document acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

o     Declaració jurada de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l’hort ecosocial.

o     Declaració jurada o fefaent d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals.

o     Informe dels Serveis Socials en el cas d’optar per prioritat de plaça, si n’és el cas.

 

Motivació:

(Indicau per què voleu cultivar un hort ecosocial)

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Artà,

 

 

 

[rúbrica]

 

 

 

 

AJUNTAMENT D’ARTÀ


La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Lleiorgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu ajuntament@arta.cat.


ANNEX 2

 

SOL·LICITUD PER A L’ASSIGNACIÓ A PERSONES JURÍDIQUES DE L’ÚS PRIVATIU DELS HORTS ECOSOCIALS D’ARTÀ CONVOCATÒRIA 2013

 

Butlletí d’inscripció per a persones jurídiques sense ànim de lucre

 

Nom i llinatges:

DNI: 

En representació de:

Adreça social:

Codi postal:

Municipi:

Telèfon fix i mòbil:

Adreça electrònica:

 

EXPÒS: Que m’he assabentat de la posada en marxa de la convocatòria de 2013 del procés d’assignació de l’ús privatiu d’horts ecosocials d’Artà i de les bases que la regulen, les quals accept íntegrament, i que l’entitat o associació que represent acompleix els requisits per obtenir-ne la condició de beneficiària.

 

DEMAN: Que s’admeti l’entitat o associació que represent al procés d’adjudicació esmentat i a l’assignació de l’ús privatiu d’un hort ecosocial d’Artà

 

Documents adjunts:

 

o     Fotocòpia del DNI o, en el cas de no ser espanyol o espanyola, del document acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

o     Declaració jurada de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l’hort ecosocial.

o     Declaració jurada o fefaent d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals.

o     Original o fotocòpia acarada dels Estatuts de la persona jurídica.

o     CIF de la persona jurídica.

o      Darrera acta de nomenament de la representació i/o capacitació d’obrar o el certificat de nomenament o qualsevol altre document acreditatiu de la persona que tengui poders suficients per representar i actuar en nom de la societat.

o     Relació de les persones que hagin de desenvolupar el projecte en nom de l’associació o entitat, declarant que acompleixen tots els requisits de l’apartat 2 de les bases reguladores.

 

Motivació:

(Indicau per què voleu cultivar un hort ecosocial)

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Artà,

 

[rúbrica de la persona representant]                  [segell de l’entitat o associació]

 

 

AJUNTAMENT D’ARTÀ


La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Lleiorgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu ajuntament@arta.cat.


ANNEX 3

 

Llicència d’ús privatiu dels horts ecosocials d’Artà de la convocatòria de 2013

 

L’ús privatiu de l’hort ..................................................(detallar la parcel·la de cultiu), situat a ....................................................................................., que ha estat adjudicat a ..................................................................... (nom i llinatges de la persona adjudicatària / entitat sense ànim de lucre adjudicatària) per Resolució de Batlia de ....................................[data]. Així mateix, la persona adjudicatària coneix íntegrament aquesta resolució, que s’ha de regir per les condicions que es detallen a continuació.

 

 

Condicions

 

1. L’objecte de l’autorització, l’ús privatiu de .............. ....... ..... ........ (detallar: la parcel·la de cultiu), número ............................., situat........ .............., és per al conreu agrícola destinat a l’autoconsum o, en el cas d’entitats, també per a objectius socials en els termes concretats a les bases de la convocatòria.

 

2. Mesura, localització i número d’hort (segons el plànol adjunt): ................................................

 

3. Aquesta autorització s’atorga per un període d’un any, comptador a partir de la data en què se subscriu aquest document, és a dir, fins dia ...... d ........................ de 201..., i es considera prorrogada automàticament per períodes d’un any, fins a arribar al màxim global de 3 anys ( ........... d ...................... de 201.......), llevat que la  llicència caduqui o es revoqui en els termes prevists en les bases de la convocatòria.

 

4. La persona adjudicatària declara expressament que es mantindrà al corrent pel que fa a l’acompliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, tant en àmbit estatal, autonòmic com local.

 

5. La persona adjudicatària manifesta l’acceptació i la subjecció estricta a aquesta llicència, a les bases de la convocatòria i als plecs de clàusules administratives que regulen l’ús dels horts ecosocials.

 

6. La persona adjudicatària o compareixent declara que coneix i accepta íntegrament el contingut de les bases de la convocatòria, les quals han de regir, en tot moment, el règim de la llicència que s’atorga.

 

 

Artà, ..... d ............ de 2013

 

 

Per l’Ajuntament                                                         Per la part adjudicatària

 

 

 

[rúbrica]                                                                      [rúbrica]

 

 

 


ANNEX IV

 

DECLARACIÓ JURADA

 

 

_______________________________________, amb DNI núm. _______________________, amb domicili a ____________________________________ [població], _________________ [adreça], CP________________, i telèfon _____________________________,

 

 

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

 

Que reunesc les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per exercir les funcions derivades de l’hort ecosocial.

 

I, perquè consti, sign aquesta declaració.

 

 

 

 

[rúbrica]

 

 

 

 

 

 

Artà, ____ d ____________ de 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Lleiorgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu ajuntament@arta.cat.


ANNEX V

 

DECLARACIÓ JURADA

 

 

_______________________________________, amb DNI núm. _______________________, amb domicili a ____________________________________ [població], _________________ [adreça], CP________________, i telèfon _____________________________,

 

 

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

 

Que estical corrent de pagament de les obligacions tributàries locals.

 

I, perquè consti, sign aquesta declaració.

 

 

 

 

 

[rúbrica]

 

 

 

 

 

 

Artà, ____ d ____________ de 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer automatitzat de l’Ajuntament d’Artà. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció d’acord amb les disposicions de la Lleiorgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos personalment a l’Ajuntament d’Artà (pl. de l’Ajuntament, 1, 07570 Artà) o mitjançant l’adreça de correu ajuntament@arta.cat.