INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 L’ajuntament d’Artà ha procedit a l’embargament per cobrar pendent
 Es tracta de garantir la igualtat de tots els ciutadans en el pagament de taxes i impostos.

06/11/2012

Batlia

 

L’actual crisi econòmica que s’està patint també afecta als ingressos dels què disposa l’ajuntament. El deute que tenen els particulars amb la institució, a 16 d’octubre, era de més de 2,5 milions d’euros. Per tal de garantir els serveis que s’ofereixen i amb l’objectiu d’aplicar la justícia en el cobrament d’impostos i de taxes, s’ha procedit a reforçar les tasques de reclamació de deute amb les eines de què legalment es disposa. Per això, des l’àrea d’economia, s’han posat en marxa accions executives per intentar cobrar als deutors els imports que no s’han satisfet. Aquestes mesures consisteixen, un cop s’ha acabat el període voluntari de cobrament, en procedir a l’embargament de sous, béns i comptes bancaris per poder fer efectiu el deute amb l’ajuntament. Aquestes darreres setmanes s’han remès les notificacions pertinents per aconseguir reduir el deute que els ciutadans tenen amb la institució municipal. S’espera que amb la mesura es redueixi significativament el número de deutors que no compleixen amb les seves obligacions.