INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 26 juny 2012
 

21/06/2012

Secretaria

Us convoc a la pròxima sessió del Ple de l’Ajuntament d’Artà.Dia: 26/06/2012
Caràcter: ordinari
Hora: 20 h
Lloc: sala de sessions


Ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 29 de maig de 2012.

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 21, reguladora de la taxa pel subministrament municipal d’aigua.

3. Aprovació inicial, si s’escau, del Projecte d’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions.

4. Aprovació, si s’escau, de la proposició conjunta de l’Equip de Govern i del grup municipal PSOE sobre la conveniència de sol•licitar a la diputada i portaveu del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Margalida Isabel Cabrer, rectificació pública de les seves paraules en el Ple del Parlament de dia 29 de maig.

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta que presenta l’Equip de Govern Municipal de ratificació de liquidació i dissolució del Consorci d’Aigües d’Artà per fusió en el Consorci únic d’Aigües de les Illes Balears.

6. Aprovació, si s’escau de la Moció que presenta el grup municipal CxI en contra de les retallades i de la pèrdua de serveis de l’Hospital i de suport a la Plataforma Pro Hospital de Manacor.

7. Aprovació, si s’escau de la Moció que presenta el grup municipal PSOE, sobre la confecció del Plec de condicions que ha de regular la recollida de fems del municipi d’Artà.

8. Aprovació, si s’escau de la Moció que presenta el grup municipal PSOE, sobre les exempcions de l’IBI.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de maig de 2012 i de dia 15 de juny de 2012.

10. Precs i preguntes.

El batle

Jaume Alzamora Riera

Artà, 21 de juny de 2012