INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari abril 2012
 

20/04/2012

Secretaria

ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ


Dia: 24/04/2012
Caràcter: ordinari
Hora: 18 hores
Lloc: sala de sessions


Ordre del dia:

1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions de dia 26 de juliol de 2011 i de 27 de març de 2012.

2. Presa de possessió del regidor Onofre Serra Vila.

3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari núm. 4/2012.

4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit núm. 5/2012.

5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de les escoletes municipals.

6. Aprovació, si s’escau, de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions.

7. Aprovació, si s'escau, de la moció que presenta el grup municipal CxI referent al projecte del centre d'interpretació de la rondalla mallorquina i foment del sector artesà del municipi.
8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2012 i de dia 2 d’abril de 2012.

9. Precs i preguntes.

El batle,

Jaume Alzamora Riera

Artà, 19 d'abril de 2012