INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban de PAGAMENT D'IMPOSTOS 2012
 

24/02/2012

Secretaria

JAUME ALZAMORA RIERA,
BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,

FA A SABER


Que es posen a disposició del públic, per pagar en període voluntari, els rebuts corresponents a l’any 2012 pels conceptes següents:

• IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
• IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES (VEDATS DE CAÇA)
• TAXA DEL CEMENTERI MUNICIPAL
• TAXA SOBRE ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA D’APARCAMENTS (GUALS PERMANENTS)
• TAXA PER RECOLLIDA,TRANSFERÈNCIA, TRANSPORT I TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS
• TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
• TAXA PER LLICÈNCIES D’AUTOTAXI I D’ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
• TAXA PER L’APROFITAMENT DE TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC AMB CAIXERS AUTOMÀTICS


Període voluntari de pagament: de l’1 de març al 30 de abril.

El pagament només es pot fer a les entitats bancàries que figuren en l’avís de pagament.

Si no rebeu l’avís per poder fer el pagament a les entitats bancàries, el podeu recollir a:

- ARTÀ: Oficina d’Atenció Ciutadana (plaça de l’Ajuntament, 1), de dilluns a divendres, de 8.30 h a 14 h.
- COLÒNIA DE SANT PERE: edifici municipal de la Bassa d’en Fasol, de dilluns a divendres, de 10 h a 14 h.


Un cop acabat el termini de pagament, els deutes s’exigiran mitjançant el procediment de constrenyiment i es meritarà el recàrrec corresponent, els interessos de demora i altres despeses conseqüents.


Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.


Artà, 24 de febrer de 2012