INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari de 28 de febrer de 2012
 

24/02/2012

Secretaria

ORDRE DEL DIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ


Dia: 28/02/2012
Caràcter: ordinari
Hora: 18:00
Lloc: sala de sessions


Ordre del dia:


1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió de dia 31 de gener de 2012.

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de Serveis Assistencials per incloure la taxa del servei Pipí-stop.

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la Ordenança reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situades en terrenys d’ús públic, indústries ambulants i rodatge cinematrogràfic, per adaptar-la a la proposta de Mallorca Film Comission.

4. Aprovació, si s’escau, nomenament del jutge/essa de pau titular i suplent.

5. Aprovació, si s’escau, de l'acord de ratificació de la dissolució i liquidació del Consorci Aubarca-Es Verger i la seva absorció per part d'Espais de Natura.

6. Aprovació, si s’escau, de l'acceptació de la donació de l'immoble de Micalela Serra Sureda situat al carrer de Na Batlessa, núm. 21.

7. Aprovació, si s’escau, de la proposició del Batle al Ple de l’Ajuntament d’Artà sobre la conveniència de sol•licitar al Govern de les Illes Balears l’aprovació, mitjançant Decret llei, d’una requalificació urbanística dels terrenys de titularitat municipal on s’ubica el Poliesportiu Municipal Cap de Ferrutx.

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2012 i la corresponent a dia 15 de febrer de 2012.

9. Precs i preguntes.