INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Plenari extraordinari i urgent de dia 13/01/2012
 

12/01/2012

Secretaria

CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPAL

El Ple Municipal ha de reunir-se a Sala de sessions, en primera convocatoria el proper 13 de gener de 2012 a les 14:30 hores, i en segona convocatòria el dia 13 de gener de 2012 a les 15:00 hores, per a tractar els assumptes que a continuació es detallen. En cas de no poder-hi assistir, us preguem que comuniqueu la vostra absència a aquesta Alcaldia.


ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de la Moció presentada per l’Equip de Govern contra l’esborrany d'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoa de les Illes Balears.
2. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany del conveni de col·laboració i centralització per a la prestació de serveis de cobrament de tributs i preus públics.
3. Informació sobre l’Informe de l’acompliment de les obligacions de pagament, d’acord amb la Llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

ARTA, 12 de gener de 2012.

L’Alcalde