INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari i urgent 04/11/2011
 

03/11/2011

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària i urgent del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc divendres 4 de novembre de 2011, a les 17 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:

1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les ordenances núms. 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 31, 32 i 35, a les quals es proposa un augment de l’IPC.3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de les ordenances núms. 1, 3, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 28 i 30.4. Aprovació, si s’escau, de la creació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimoni civil.5. Aprovació, si s’escau, de la creació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ús privatiu o l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de telefonia mòbil.6. Aprovació, si s’escau, de la sol•licitud d’endeutament a l’ICO en base al Reial decret llei 8/2011 d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel•lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per les entitats locals, de foment de l'activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa.

El batle,

Artà, 2 de novembre de 2011