INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple ordinari 28 setembre 2011
 

23/09/2011

Secretaria

Us convoc a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimecres 28 de setembre de 2011, a les 20 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:


1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 11 de juny, 30 de juny i 13 de juliol de 2011.

2. Pressa de possessió de la regidora Magdalena Llull Ferrer.

3. Aprovació, si s’escau, del nomenament de vocals representants a la Junta Rectora del Consorci d’Aigües d’Artà.

4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local d’1 de setembre de 2011 referent a la designació de les festes locals per a l’any 2012.

5. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 15 de setembre de 2011 referent a la pròrroga i a l’addenda al conveni d’encomanda de gestió entre l’Ajuntament d’Artà i el Consell de Mallorca per a la gestió de la recollida selectiva de les fraccions paper-cartró, vidre i envasos lleugers.

6. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2011.

7. Aprovació, si s’escau, del Compte General del pressupost de 2010.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per l’Equip de Govern, relativa a un homenatge a totes les víctimes de la Guerra Civil.

9. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups municipals UIA, I-Verds, PSOE i CxI en suport de la compra, per part del Govern de la Comunitat, de la possessió d’Els Canons.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups municipals UIA, I-Verds, PSOE i CxI, referent al compliment del conveni ferroviari signat l’any 2008 i a la continuació de les obres i projectes de reobertura de la línia ferroviària entre Manacor i Artà.

11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups municipals UIA, I-Verds, PSOE i CxI, per instar el Govern de les Illes Balears per mantenir el català com a requisit d’accés a la funció pública.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups municipals UIA, I-Verds, PSOE i CxI, per instar el Consell de Mallorca a la modificació del reglament del POS.

13. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pels grups municipals UIA, I-Verds, PSOE i CxI, referent a les obres d’ampliació i reforma de l’hospital de Manacor.

14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos d’agost de 2011.

15. Precs i preguntes.