INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban educador
 

09/11/2011

Secretaria

JAUME ALZAMORA RIERA,

BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ,

FA A SABER

Que l’Ajuntament d’Artà té previst contractar un/a educador/ora per dur a terme el programa “Forma’t”, destinat a l’acolliment i integració de les persones immigrades. El contracte serà a mitja jornada, del 26 de setembre al 14 de desembre de 2011.REQUISITS:• Acomplir els requisits legals per treballar a l’Administració pública.

• Estar en possessió d’una llicenciatura o diplomatura en branques socials: magisteri, treball social, educació social, psicologia, pedagogia, psicopedagogia, graduat/ada social o dret.

• Coneixements de llengua catalana (mínim: nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent).

• Ser major d’edat.

• No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’acompliment de les funcions corresponents.

• No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, dels serveis a l’Estat, a les comunitats autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per exercir funcions públiques.

• Carnet B.ES VALORARÀ:• Experiència en un lloc de feina igual o similar.

• Formació complementària relacionada amb les tasques a realitzar.ENTREGA DE SOL•LICITUDS I CURRÍCULUM:

• Del 9 de setembre al 16 de setembre, fins a les 14 h, a les oficines de l’Ajuntament. En el cas que aquesta documentació es presenti en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, les persones aspirants han de comunicar, immediatament, aquest fet enviant un fax al núm. 971835037, en el qual han d’acreditar haver presentat la sol•licitud, en què ha de figurar el segell oficial d’entrada amb indicació de la data. No s’admetran les sol•licituds presentades fora d’aquest termini.

Amb el currículum s’han d’entregar els documents que acreditin els requisits i els mèrits (experiència laboral i formació) o una còpia d’aquests, si es porten els originals, perquè el funcionari o funcionària que els rep els pugui confrontar.PROVA DE CATALÀ:

• Prova de nivell de coneixements de llengua catalana (per a les persones que no puguin acreditar aquests coneixements): dimarts 20 de setembre, a les 9 h, a la sala de plens de l’Ajuntament d’Artà.Per a més informació, telefonau al 971 83 56 24.Artà, 8 de setembre de 2011