INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Bases borsa professors/res de música
 

14/07/2011

Batlia

BOIB NÚM. 104 DE 7/7/11

Bases que han de regir el concurs lliure, per a la provisió d'una borsa de treball de professors de música per tal de cobrir les possibles vacants i substitucions de la plantilla de personal

Vistes les bases que han de regir el concurs lliure, per a la provisió d'una borsa de treball de professors de música per tal de cobrir les possibles vacants i substitucions de la plantilla de personal, el contingut íntegre de les quals es el següent:

BASES PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORS/ES DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS LLIURE

1. Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la creació d'una borsa de treball, mitjançant el sistema de concurs, per a la provisió, amb caràcter temporal, de les possibles vacants o substitucions de que puguin sorgir a la plantilla de professors/es de l'Escola de Música de l'Ajuntament d’Artà.

Les especialitats que es convoquen per la creació de la borsa són:


ESPECIALITATS Nº de places
Llenguatge musical 3
Piano 2
Violí 1
Baix, harmonia, educació de l’oïda i combo 1
Guitarra elèctrica 1
Flauta travessera 1
Cant 1
Vent metall 1
Clarinet 1
Guitarra clàssica 1
Saxofon 1
Percussió 1
Violoncel 1

El procés de selecció és comú a totes les especialitats i com a resultat es confeccionarà una borsa específica per a cada una. Si l'aspirant compleix els requisits per a accedir a la borsa de més d'una especialització podrà formar part de qualsevol d'elles i obtindrà un lloc dins de cada borsa específica, sempre i quan hagi manifestat la seva voluntat d'accedir-hi a la seva sol•licitud per accedir al procés de selecció.

La borsa de treball tindrà una vigència de dos anys.


2. Funcions.


Amb caràcter general les funcions a desenvolupar seran:

- Planificar i programar les classes a impartir.

- Preparar el contingut i el material necessari per a les classes i vetllar pel seu bon estat de conservació.

- Proposar alternatives per millorar l'evolució de l'escola.

- Elaborar nou material de treball per enriquir els procediments dels continguts.

- Controlar el procés d'aprenentatge, tant a nivell individual com en grup avaluant el progrés i la motivació dels alumnes.

- Verificar amb els pares dels alumnes el procés d'aprenentatge i el comportament de l'alumne.

- Realitzar informes dels alumnes i controlar-los-hi els treballs i els exàmens.

- Reunir-se, setmanalment, amb la resta de professorat de l'escola per posar en comú l'activitat, la programació i les incidències del centre.

- Assistir als claustres que determini l’equip directiu.
- Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d'acord amb els procediments establerts per l'ajuntament i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

- I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

3. Condicions dels aspirants.

Per a ser admesos/es a la realització de les proves selectives, els aspirants hauran de complir els requisits següents:

a) Ser ciutadà/ana espanyol/a, tenir la nacionalitat d'algun dels Estats membres de la Unió Europea, tenir la nacionalitat de qualsevol dels altres Estats, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea o els estrangers amb residència legal a Espanya d'acord amb allò establert a la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

El que s'estableix en el paràgraf anterior també serà d'aplicació al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, així com als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquin al seu càrrec.

Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar documentalment la seva nacionalitat.

Els/les aspirants de nacionalitat diferent a la dels Estats membres de la Unió Europea hauran d'aportar els permisos de residència i treball necessaris segons la normativa vigent.

b) Haver complert 16 anys d'edat i no excedir de l'edat establerta com a màxima de jubilació forçosa legal per l'accés a l'ocupació pública.

c) Posseir capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial per a l'exercici de funcions públiques o per exercir funcions similars a les que desenvolupava en el cas del personal laboral, en el què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinaria o equivalent que impedeixi, al seu Estat, l'accés a funcions públiques.

e) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat continguts a la Llei 53/1984, de 26 de desembre i la normativa autonòmica de la CAIB.

f) Estar en possessió de la titulació de professor de música en l’especialitat a la qual s’opta o en condicions d’obtenir-la en la data d’acabament del termini de presentació de sol•licituds.

Els títols que es consideren idonis són: Grau mitjà de Logse, Grau mitjà de Pla 66, Grau Superior de Pla 66, Grau Superior de Logse i habilitats per la Conselleria d’Educació.

En cas de presentar títol equivalent, s’haurà d’acreditar l’equivalència per norma legal o certificació que ho acrediti, expedit per l’organisme competent.


g) Acreditar el nivell C1 de coneixements de llengua catalana per totes les especialitats, mitjançant títol expedit o homologat per l’òrgan competent en matèria de política lingüística de la CAIB, o bé mitjançant la superació d’una prova específica que acrediti el nivell de coneixements que s’exigeix. Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada, s’haurà de presentar dins el termini d’admissió de sol•licituds. La no presentació implica l’obligatorietat de realitzar l’exercici.

Per prendre part en les proves selectives, totes aquestes condicions s'hauran de reunir en la data en que finalitzi el període de presentació de sol•licituds i mantenir-les fins el moment de la contractació.

4. Presentació de sol•licituds

Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives, hauran de sol•licitar-ho mitjançant instància que es lliurarà al Registre General de l'Ajuntament, adreçada a d’il•lm./a. Senyor/a alcalde/sa president/a de l'Ajuntament d’Artà, en la qual ha de constar el següent:

- Manifestar que compleixen les condicions i requisits exigits a la base 3ª. - Indicar a quina/es de les especialitat/s es presenta l'aspirant.

Les instàncies es presentaran al Registre General de l'Ajuntament dins l'horari d'atenció al públic, a les oficines de correus en la forma reglamentàriament establerta o per qualsevol altre modalitat establerta a l'article 38.4.c) de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, en el termini de quinze dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria al BOIB. En cas que l'últim dia de presentació d'instàncies fos un dissabte, el termini es perllongarà fins el dia hàbil següent.

Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels següents documents:

- Fotocopia compulsada del títol exigit a la base tercera de la convocatòria o resguard del pagament dels drets per a la seva expedició. En cas de no poder aportar títol ni resguard, s'acceptarà la certificació acadèmica acreditativa que s'han acabat íntegrament els estudis exigits i que es trobi en condicions d'obtenir la titulació.

- Fotocòpia compulsada dels documents acreditatius que s'al•leguin al concurs de mèrits.

- Fotocòpia del DNI de l'aspirant, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat.

- Fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de coneixements de llengua catalana que es requereix, nivell C1, a fi de restar exempt de la realització d'aquesta prova.

- Currículum vitae.

Amb la formalització i presentació de la sol•licitud, els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

5. Admissió de els/les aspirants

5.1 Relacions de persones admeses i excloses.

Finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, el president de la corporació dictarà resolució que declari aprovat el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos del procés selectiu, amb expressió de la causa de l’exclusió, si escau, i la relació provisional de persones convocades a la prova de coneixements de llengua catalana del nivell C1 exigit. Aquest llistat es publicarà al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la pàgina web, assenyalant, a més, la composició nominativa del tribunal qualificador, i dia, hora i lloc per la realització de la prova específica de llengua catalana.

Per esmenar el possible defecte o aportar el document que sigui preceptiu, les persones excloses o omeses disposaran d’un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació de la relació. Acabat el termini i no havent-se presentat al•legacions contra la llista provisional, aquest llistat s’entendrà elevat a definitiu i no caldrà tornar-lo a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es procedirà a notificar-la a la persona en els termes que estableix la LRJPAC. Tot seguit, s’esmenarà el llistat d’admesos i exclosos i es publicarà al tauler d’edictes de la corporació.

5.2 Prova específica de llengua catalana.

Els aspirants que no puguin acreditar documentalment els coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1 exigit com a requisit, podran participar en una prova específica per acreditar-los, el resultat de la qual es qualificarà d’apte o no apte.
El lloc, la data i l’hora de realització de la prova específica de coneixements de llengua catalana es farà públic al tauler d’edictes de la corporació juntament amb la resolució que declari aprovat el llistat provisional d’admesos i exclosos de les proves selectives.

Realitzada la prova de català, es publicarà la llista d’aptes i no aptes al tauler d’edictes de la corporació, incloent a més dia, hora i lloc per a possibles reclamacions. De no presentar-se reclamacions, el llistat provisional s’elevarà a definitiu en el termini de tres dies hàbils i no caldrà tornar-lo a publicar.

6. Tribunal qualificador.

6.1 el tribunal qualificador es constituirà de la següent manera:

President: El director de l’escola de música de l’ajuntament d’Artà o persona en qui delegui.

Vocal: Cap de l’àrea socioeducativa de l’ajuntament d’Artà o persona en qui delegui.

Vocal: Un professor de l’escola de música de l’ajuntament d’Artà o persona en qui delegui.

Vocal : Un tècnic de l’àrea socioeducativa de l’ajuntament d’Artà o persona en qui delegui.

Secretari: Secretària de l’ajuntament d’Artà o persona en qui delegui.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, a més del president i del secretari o de les persones que els substitueixin.

El tribunal podrà designar assessors especialistes, amb veu però no vot, quan ho trobi convenient.

Els acords del tribunal s’adoptaran per majoria d’assistents i dirimirà els empats el vot del president.

7. Valoració dels mèrits al•legats pels aspirants i provats documentalment. Dita valoració s'efectuarà per cada disciplina a la que opta l'aspirant i d'acord a la taula de barems següents:

A) Experiència professional:

La puntuació global d’aquest apartat no pot superar els 10 punts.

a) Per experiència professional acreditada en impartir classes a l’escola municipal de música de l’ajuntament d’Artà de la/les especialitats a les que es presenta: 0,20 punts per cada mes treballat si la jornada laboral és del 100%, (prorratejant-ne la puntuació si la jornada fos inferior.)

b) Per experiència professional acreditada en un lloc de feina de les mateixes característiques en altres administracions públiques de la/les especialitats a les que es presenta: 0,15 punts per cada mes treballat si la jornada laboral és del 100%, (prorratejant-ne la puntuació si la jornada fos inferior).

c) Per experiència professional acreditada fora de l’administració relacionada amb la plaça: 0,05 punts per cada mes treballat si la jornada laboral és del 100%, prorratejant-ne la puntuació si la jornada fos inferior fins a un màxim d’un punt.

Per acreditar l’experiència professional s’haurà d’aportar algun tipus de document on consti la data d’inici de la relació laboral i la de finalització, així com la categoria professional. Si s’aporta la vida laboral s’haurà d’acompanyar amb documents que acreditin la categoria.

En les relacions de caràcter laboral s’ha d’aportar el model oficial de certificat d’empresa. També es pot aportar l’últim rebut de salari on constí l’antiguitat i la categoria. Per acreditar els treballs en el sector públic s’haurà d’aportar un certificat de serveis prestats.

Per altres tipus de relació amb l’administració s’haurà d’aportar vida laboral o certificació que ho acrediti.

B)Formació.

Fins a un màxim de 5 punts.

a) Per formació superior a la requerida (2 punts pel títol de grau superior de música en l’especialitat a la qual s’opta).

b) Per cursos de 10 hores de durada o superior, relacionats amb la/les especialitats a que es presenta: 0,10 punts per cada 10 hores de formació. Els cursos de menys de 10 hores no es valoraran.

c) Formació complementària (màxim 0,5 punts)

Per acreditar la formació, en els certificats o títols dels cursos haurà de constar el nombre d’hores o el valor en crèdits. En el cas que no constin es consideraran com a cursos de durada inferior a 10 hores.

8. Qualificació

8.1 Finalitzada per part del tribunal la valoració dels mèrits es faran públiques, en el taules d’edictes de l’ajuntament i a la pàgina web les llistes provisionals de puntuacions obtingudes referents a cada especialitat, amb indicació del nom, llinatges i número del document nacional d’identitat. Aquestes llistes es publicaran per ordre de major a menor puntuació. A la vista d’aquestes relacions, les persones interessades poden presentar reclamacions en referència a cada llistat, en el termini de 3 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà en que es facin públiques.

8.2 Resoltes les reclamacions, es publicarà, de cada especialitat, les llistes definitives de les puntuacions obtingudes. La publicació es durà a terme al mateix lloc que el llistat provisional. De no presentar-se reclamacions, els llistats de puntuacions provisionals s’elevaran a definitius un cop passats els 3 dies hàbils prevists per les reclamacions.

9. Formació i funcionament de les borses.

9.1 Realitzats els processos de selecció es formarà cada borsa de treball de l’especialitat corresponent amb el llistat dels aspirants per ordre de major a menor puntuació.

Els integrants de les borses seran cridats per la seva contractació laboral segons l’ordre de puntuació obtingut. En les borses on hi ha més d’una plaça per cobrir, l’aspirant amb més puntuació tendrà prioritat en l’elecció de la plaça.

9.2 Durada de les borses

Les esmentades borses tendran una vigència de dos cursos d’escola de música (2011/2012 i 2012/2013) prorrogables individualment per un any més per resolució de batlia.

9.3 Baixes de la borsa de treball

a) Tant l’acceptació per part del candidat o la renuncia seran sempre per escrit, deixant constància del dia, i la hora. La renúncia de l’aspirant, suposarà passar al darrer lloc de la corresponent borsa.

b) Serà motiu de baixa de la borsa l’haver estat sancionat, mitjançant expedient disciplinari, per falta notòria de rendiment o per incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de les funcions pròpies del lloc de treball.

9.4 Tipus de relació contractual

La contractació laboral dels aspirants s’efectuarà d’acord amb l’establert a la legislació vigent. Abans de la contractació l’aspirant seleccionat haurà de presentar, quan així es requereixi, els documents acreditatius de que en la data de finalització del termini de presentació de sol•licituds, reunia els requisits exigits a la base segona així com fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per la llei 53/1984.

La jornada serà a temps parcial, de dilluns a dissabte, amb un nombre d’hores setmanals que dependrà dels alumnes matriculats i de les necessitats del lloc de treball. La contractació de l’aspirant seleccionat ho serà pel temps totals de durada de les borses, amb contracte laboral temporal per obra i servei per cada curs.

El Tribunal confeccionarà una llista de els/les aspirants que han resultat aptes amb les puntuacions obtingudes a la valoració de mèrits, que es publicarà al tauler d'anuncis de la Corporació.

El Tribunal remetrà acta de la sessió al President/a de la Corporació amb els noms dels aspirants que passaran a formar part de la borsa de treball de professors/es de l'escola de música d'aquest Ajuntament per a cobrir substitucions i/o baixes.

En el moment que sorgeixi una substitució dins l'escola de l'escola de música de l'Ajuntament d’Artà s'oferirà als aspirats sempre per ordre de puntuació dins la borsa específica de la disciplina requerida, oferint-lo també a aquells aspirants que en aquell moment estiguin treballant per l'Ajuntament d’Artà si la seva especialitat és la requerida i si això suposa una millora de les seves condicions.


En tot cas la persona interessada podrà renunciar, per escrit, en qualsevol moment a formar part de la/les borsa/es de manera definitiva.

La vigència de la borsa finalitzarà en el termini de 2 cursos escolars des de l'endemà de l'aprovació de la llista ordenada amb els noms dels aspirants que han superat el procés selectiu per part del President/a de la Corporació. No obstant, quedarà sense efecte en el moment que ja no es disposi de candidats/es.

Els integrants de la borsa de treball únicament seran titulars d'una expectativa de dret a ser nomenats/contractats temporalment, per ordre de puntuació, per a casos substitucions, reforç o de vacants que ho necessitin i mentre no es realitzi un altre procediment selectiu per cobrir dita plaça.

10. Presentació de documents

Un cop contactat per a realitzar una substitució o suplència, els/les aspirants convocats tindran un termini de 3 dies per presentar al departament de Recursos Humans de l'Ajuntament els documents que acreditin les condicions de capacitat i requisits que s'exigeixen a la base tercera per prendre part al concurs. Aquests documents seran els següents:

a) Original o fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, NIE o altres documents oficials on es fa constar la nacionalitat.

b) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de l'Administració Local, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els/les aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

c) El consentiment dels pares o tutors dels menors de 18 anys i majors de 16 que visquin de manera independent o l'autorització de la persona o institució que els tingui a càrrec seu.

Si en el termini indicat i exceptuant els casos de força major, els candidats proposats no presentessin la seva documentació o no reunissin els requisits exigits, no podran ser inclosos a la llista de borsa de treball de l'escola municipal de música i quedaran anul•lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què haguessin pogut incórrer per falsedat a la instància on sol•licitava prendre part en el procés selectiu.

11. Període de prova

El període de prova serà de SIS MESOS. Aquest període de prova es realitzarà sota la supervisió del responsable del Servei, i tindrà la consideració de fase final del procés selectiu.

Durant el període de prova, els/les aspirants que no assumeixin els nivells suficients d'integració i eficiència al lloc de treball objecte de la convocatòria, seran declarats no aptes per a desenvolupar les tasques exigides mitjançant resolució motivada de l'Alcaldia a proposta del/la cap del servei on hagi estat assignat i perdran en conseqüència tots els drets de la seva relació laboral i la seva permanència a la borsa de treball.

12. Incidències

El Tribunal quedarà facultat per resoldre els dubtes i incidències que es presentin per al bon ordre del procediment, d'acord amb la normativa vigent. En tot el que no estigui previst en aquestes Bases, es tindrà en compte el que determina la Llei 7/2007, de 12 de abril, del Estatut Bàsic del Empleat Públic, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, així com la legislació autonòmica de la caib.

13. Recursos

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del batle, si aquests actes decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, potestativament, recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant de l'alcalde, o bé recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant els Tribunals de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu competents, d'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal qualificador, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Igualment els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.