INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Llista provisional d'admesos i exclosos BORSA DE TREBALL DE DIRECTORS DE TEMPS LLIURE PROGRAMA VIU L'ESPORT
 

01/06/2011

Secretaria

RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL ES PUBLICA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER A LA CONFECCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE DIRECTORS DE TEMPS LLIURE PER DUR A TERME EL PROGRAMA “VIU L’ESPORT”.Fets

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en el procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per confeccionar una borsa de treball de directors de temps lliure, les bases del qual es publicaren en el BOIB núm 69 de 10 de maig de 2011, i després d’examinar les sol•licituds presentades

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en aquest procés selectiu. Concedir un termini de 3 dies hàbils per esmenar defectes o presentar al•legacions.

ADMESOS
DNI Llinatges Nom

43160937B CÀNAVES BAUÇÀ AINA
41516098V GENOVART BONNÍN MIGUEL
41518464Z MELIS TOUS ANTONIO
41538580M PARRA JULIÀ FRANCISCO

EXCLOSOS : cap

En el cas que no es presentin al•legacions contra la llista provisional, aquesta s’entendrà definitiva a partir de l’endemà de la finalització del termini de reclamacions.

2.- . Com que totes les persones aspirants han acreditat el nivell de català exigit a les bases, no hi haurà prova de català.Artà, 31 de maig de 2011


El batle


Rafel Gili Sastre