INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 10/05/2011 Publicació al BOIB de les bases d'una borsa de treball de DIRECTORS DE TEMPS LLIURE per al programa ESTIU VIU
 

10/05/2011

Secretaria

Anunci d’aprovació de les bases per crear una borsa de treball de Directors de temps lliure per dur a terme el programa “ESTIU VIU” de l’Ajuntament d’Artà.

La Junta de Govern Local en data 02 de maig de 2011 acorda per unanimitat:

1.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de personal, per crear una borsa de treball de directors de temps lliure per dur el programa “ESTIU VIU”, mitjançant el sistema de concurs de mèrits per cobrir amb caràcter interí o temporal les vacants que es produeixin o en la resta de supòsits en què, d’acord amb la normativa vigent es pugui contractar personal laboral no permanent de directors de temps lliure de l’Ajuntament d’Artà.
2.-Publicar les bases de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es pot interposar alternativament, de conformitat amb el disposat als articles 116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, un recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que dictà l’acte, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Palma, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB, d’acord amb allò que disposen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UNA BORSA PER COBRIR LES VACANTS DE LES PLACES DE DIRECTORS DE TEMPS LLIURE PER DUR A TERME EL PROGRAMA “ESTIU VIU”

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball mitjançant concurs de mèrits, de directors de temps lliure per dur a terme el programa “ESTIU VIU”, a l’efecte de poder cobrir quan sigui necessari, amb caràcter interí o temporal les vacants que es produeixin o en la resta de supòsits en què, d’acord amb la normativa vigent es pugui contractar personal laboral no permanent.

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS
Per prendre part al concurs és necessari posseir els següents requisits a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol•licituds:
a) Ser espanyol o, si escau, membre de la Comunitat Europea, amb les condicions establertes a la Llei 17/1993, de 23 de desembre, o estranger resident, sense perjudici d’allò establert a l’art. 57 de la Llei 7/2007.
b) Tenir complerts 16 anys, i no excedir l’edat en què faltin menys de deu anys per a la jubilació forçosa per edat determinada per la legislació bàsica en matèria de funció pública.
c) Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents o estar en condicions d’obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol•licituds:
- Diploma de Director d’Activitats de Temps Lliure Infantil i Juvenil.
- Títol de tècnic superior en Animació Sociocultural.
d) Posseir la capacitat funcional, física o psíquica, per al desenvolupament de les tasques.
e) No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, a les Comunitats Autònomes o a les entitats locals, ni trobar- se inhabilitat per exercitar funcions públiques.
f) D’acord amb el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament d’Artà, aprovat el 27 de juliol de 2000, les persones candidates han d’acreditar el nivell B de coneixements de català, mitjançant el corresponent títol expedit per la Junta Avaluadora de Català o equivalent, o mitjançant la realització d’una prova específica d’aquest nivell, que el declararà apte o no. La data, lloc i hora de realització de l’exercici es publicarà a la mateixa resolució que declari aprovada la llista provisional d’admesos i exclosos o en una resolució a part.

En cas de no poder acreditar documentalment els coneixements corresponents, es realitzarà una prova específica de llengua catalana. Les persones d’altres estats per als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació, o estrangers amb permís de residència permanent o permís de treball i residència en vigor o en tràmit de renovació que no siguin hispanoparlants, han d’acreditar un coneixement adequat del castellà mitjançant una prova específica.

TERCERA.- FUNCIONS
Les funcions a desenvolupar seran les pròpies del programa “Estiu Viu” que pugui dur a terme l’ajuntament .

QUARTA.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
La sol•licitud per participar a les proves selectives haurà d’anar adreçada al President de la Corporació i s’ha de presentar en el Registre general d’aquest Ajuntament en el termini de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els successius anuncis es publicaran en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

Les sol•licituds també es poden presentar en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest supòsit, l’aspirant haurà de comunicar immediatament aquest fet enviant un fax al núm. 971829086, en el qual acrediti haver presentat la sol•licitud, en què ha de figurar el segell oficial d’entrada amb indicació de la data. No s’admetran les sol•licituds presentades fora d’aquest termini.

Per ésser admès, i en el seu cas, prendre part a aquesta convocatòria, bastarà que els aspirants manifestin a les seves instàncies que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona. A més, els aspirants hauran d’acompanyar la sol•licitud amb els justificants originals o fotocòpies acarades (compulsades) dels mèrits a valorar de la fase de concurs. No seran valorats els mèrits al•legats i no justificats en la forma indicada.

CINQUENA.- ADMISSIÓ D’ASPIRANTS
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, el Batle dictarà la resolució, on declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, la qual s’exposarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
A aquesta llista provisional dels aspirants admesos i exclosos ha de constar el nom i els llinatges del l’aspirant, el número del document nacional d’identitat i la causa de la seva exclusió.
Els errors de fet podran corregir-se en qualsevol moment, d’ofici o a petició de la persona interessada. En tot cas, els aspirants exclosos disposaran d’un termini de tres dies per poder corregir els defectes que motivaren la seva exclusió.
Els qui no corregeixin aquests defectes dins del termini assenyalat, justificant el seu dret d’estar admesos, seran definitivament exclosos del procés.
En el cas que no es presentin al•legacions contra la llista provisional d’admesos i exclosos, aquesta llista s’entendrà definitiva a partir del dia següent al termini de reclamacions, sense necessitat de resolució ni nova publicació.
Les reclamacions que es presentin contra la llista d’aspirants seran acceptades o rebutjades per resolució de batlia, que es publicarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

SISENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR
El Tribunal Qualificador estarà constituït per un President, 3 vocals i un Secretari, o funcionari en qui delegui, segons allò establert a l’art. 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, així com l’art. 51 de la llei 3/2007, de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El Tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a aquelles proves en què resulti necessari. Dits assessors es limitaran a prestar col•laboració en les seves especialitats tècniques i tindran veu però no vot.

Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir, comunicant-ho en el seu cas a l’autoritat convocant, i els aspirants podran recusar-los, quan concorrin les circumstàncies previstes a l’art. 28 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o si haguessin realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives en els cinc anys anteriors a la publicació de la corresponent convocatòria.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents, entre els quals han de figurar el Secretari i el President o qui legalment els substitueixi. Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, i les seves decisions s’hauran d’adoptar per majoria.

El Tribunal qualificador estarà format pels membres següents:
President: Sr. Bartomeu Tous Tous o persona en qui delegui.
Primer vocal: Sra. Magdalena Colom Amengual o persona en qui delegui.
Segon vocal: Sra. Margalida Morey Sancho o persona en qui delegui.
Tercer vocal: Sra. Ana Durán Picón o persona en qui delegui
Secretari (el de la Corporació): Sra. Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza o persona en qui delegui.

SETENA.- SISTEMA DE SELECCIÓ
El sistema de selecció serà de concurs de mèrits. El Tribunal avaluarà els mèrits que al•leguin i justifiquin els aspirants. La puntuació total d’aquesta fase és d’11 punts i serà determinada de conformitat amb els criteris de valoració i puntuació següents:

1.- Experiència laboral (màxim 4.5 punts)
-En un lloc de feina de les mateixes característiques 0.25 punts per cada mes treballat, si la jornada laboral és del 100%, si la jornada fos inferior, es prorratejarà la puntuació (màxim 4.5 punts)
- En un lloc de feina relacionada, 0.15 punts per cada mes treballat, si la jornada laboral és del 100%, si la jornada fos inferior, es prorratejarà la puntuació (màxim 4.5 punts)

2.- Formació (màxim 6 punts)
2.1 Formació superior a la requerida (màxim 1 punt):
- llicenciatura relacionada, 1 punt
- diplomatura relacionada, 0.5 punts
- llicenciatura no relacionada, 0.25 punts
- diplomatura no relacionada, 0.25 punts
2.2 Formació complementària relacionada (màxim 2 punts)
0.1 punt per cada 20 hores de formació; els cursets, les jornades, els seminaris, etc de menys de 20 hores no es valoraran.
2.3 Títol de socorrista (1 punt)
2.4 Carnet de conduir B (1 punt)
Per a la valoració dels cursos de formació o perfeccionament s’ha d’aportar el certificat o diploma d’assistència o aprofitament (original o fotocòpia cotejada).

3.- Coneixements del català superiors al requerit: 0.5 punts
Els coneixements de llengua catalana únicament es puntuen dins aquest apartat.

VUITENA.- RELACIÓ D’ASPIRANTS AMB LA CORRESPONENT PUNTUACIÓ. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT.
Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública la relació d’aprovats, i elevarà dita relació a Batlia. Els aspirants proposats disposaran d’un termini de tres dies naturals, comptadors des de l’endemà d’haver-se fet pública la relació d’aprovats, per aportar davant la Secretaria General d’aquesta Corporació els documents que acreditin que hom reuneix els requisits exigits a la base segona.
Els aspirants que dins del termini assenyalat no presentin la documentació, no podran ser contractats, i restaran anul•lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què haguessin pogut incórrer per falsedat a la instància.
Els aspirants qui tinguin la condició de funcionaris públics estaran exempts de justificar les condicions i requisits ja acreditats per obtenir el seu anterior nomenament, i únicament hauran de presentar una certificació del Ministeri, Organisme o Corporació Local de qui depenguin, acreditativa de la seva condició i d’altres circumstàncies que constin al seu expedient personal.

NOVENA. INCIDÈNCIES
El Tribunal resta facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de l’oposició, en tot allò no previst en aquestes bases.

DESENA.- NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL
Podran ésser contractats, per ordre de puntuació, segons les necessitats del servei.
La demanda que es pugui produir en els casos de substitució, baixa, vacances, etc es cobrirà per oferta individual, seguint rigorosament l’ordre de puntuació de la borsa mitjançant comunicació per escrit, telegrama o qualsevol altre mitjà que acrediti la notificació, i la recepció, en data i hora, per part del destinatari, recolzada amb diligència a càrrec del funcionari corresponent acreditativa del mitjan utilitzat i del resultat de la comunicació

Al integrant de la borsa cridat per al lloc de treball concret se li requerirà per conèixer si està interessat i si pot realitzar les tasques objecte de la futura contractació, atorgant el termini d’un dia a l’aspirant per a respondre.

Els aspirants als que els oferta una contractació i no accepten l’oferta dins termini, per raó justificada (malaltia, estar treballant, o maternitat) deuran aportar justificant de la situació per registre d’entrada, per no perdre l’ordre de la borsa. De no fer-ho passaran a l’últim lloc de la llista.

Els aspirants que no accepten l’oferta per tres vegades consecutives, i no ho justifiquen (malaltia, estar treballant, o maternitat), per escrit, quedaran definitivament exclosos de la borsa.

ONZENA.- VIGÈNCIA:
Aquest borsí tindrà una durada de dos anys a comptar des del dia de la seva constitució.


Artà, 02 de maig de 2011.


Rafel Gili sastre