INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Llistat provisional del borsí de la categoria de DOCUMENTALISTA
 

14/04/2011

Secretaria

Diligència del Tribunal qualificador del borsí de la categoria de documentalista de l’Ajuntament d’Artà per la qual fa públic el llistat provisional de valoració de mèrits


En data de 14 d’abril de 2011 el Tribunal ha acordat,
- Publicar el llistat provisional de valoració de mèrits
- Concedir un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir del següent de la seva publicació, per presentar alegacions

1. Pastor Perelló, Margalida (7,33 punts)
2. Calero Martínez, Mª Lourdes (7 punts)
3. Perelló Ferrer, Margalida (5,7 punts)
4. Caldentey Crego, Guillem (5,1 punts)
5. Lloret Durà, Víctor (3,4 punts)
6. Puigròs Sastre, Bàrbara (2,1 punts)
7. Ramis Salamanca, José Tomás (1,3 punts)
8. Fuster McAlpine, Alexandre (1,2 punts)
9. Martorell Fullana, Catalina Maria (0,7 punts)
10. González Hernández, Felipe (0,5 punts)
11. Sandiás Lleó, Eric (0,3 punts)
12. García Munar, Pere Josep (0,2 punts)
13. Martí Maria, Mª Francisca (0,1 punts)
14. Vives Molinas, Joan Ramón (0 punts)
15. Bauzá Huguet, Bartomeu (0 punts)
16. Bernat Sunyer, José Antonio (0 punts)
17. Ginard Palou, Miquel (0 punts)
18. Gonzalvo Boyero, Juan Antonio (0 punts)
19. Tous Ribas, Catalina Sofía (0 punts)

Tal com estipula la base desena de la convocatòria, en la qual diu que el Tribunal resta facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per el bon ordre del procés sel•lectiu en tot allò no previst a les bases, el Tribunal acorda que en cas d’empat dels aspirants es fa valer com a criteri de desempat l’ordre alfabètic marcat pel Ministeri d’Administració Pública que per l’any 2011 correspon a la lletra U.

La presidenta del TribunalMª Àngela Sureda Amorós