INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Llista provisional de persones admeses a la borsa de terapeuta ocupacional
 

05/04/2011

Secretaria


RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL ES PUBLICA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I FIXACIÓ DE DATA DE LA PROVA DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA PER A LA CONFECCIÓ D’UNA BORSA DE TERAPEUTA OCUPACIONALFetsUna vegada finalitzat el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en el procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per confeccionar una borsa per proveir les baixes de la categoria de terapeuta ocupacional, les bases del qual es publicaren en el BOIB núm. 42 de 22 març de 2011, i després d’examinar les sol•licituds presentades

Per tot això, dict la següentResolució1. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en aquest procés selectiu. Concedir un termini de 3 dies hàbils per esmenar defectes o presentar al•legacions.

ADMESOS

DNI Llinatges Nom

05694802W GÓMEZ MUÑOZ MARIA CRISTINA Pendent prova nivell C català

76035393S RODRÍGUEZ SALAS ÁNGELA Pendent prova nivell C català

15505132 G SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ANA MERCEDES Pendent prova nivell C catalàEXCLOSOS :

DNI Llinatges Nom Motiu exclusió

07992013C AGUADERO CIFUENTES MARIA No presenta titulació requerida

37338052J UMBERT FONT JOAN No presenta titulació requerida

En el cas que no es presentin al•legacions contra la llista provisional, aquesta s’entendrà definitiva a partir de l’endemà de la finalització del termini de reclamacions.2. Assenyalar el dia, el lloc i l’hora de la prova de coneixements de llengua catalana per als aspirants que no han acreditat el nivell exigit:

Dia: dilluns 11 d’abril de 2011

Hora: 9 h

Lloc: edifici municipal Ses Escoles (ctra. de Sant Salvador, s/n)

Artà, 05 d’abril de 2011

El batle

Rafel Gili Sastre