INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Llista provisional de persones admeses a la borsa de treballador social
 

05/04/2011

Secretaria
RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL ES PUBLICA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, FIXACIÓ DE DATA DE LA PROVA DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA PER A LA CONFECCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALLADOR SOCIALFetsUna vegada finalitzat el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en el procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per confeccionar una borsa per proveir les baixes de la categoria de treballador/a social, les bases del qual es publicaren en el BOIB núm. 42 de 22 març de 2011, i després d’examinar les sol•licituds presentadesPer tot això, dict la següentResolució1. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en aquest procés selectiu. Concedir un termini de 3 dies hàbils per esmenar defectes o presentar al•legacions.ADMESOS

DNI Llinatges Nom

26472280Q ARANDA HUERTAS JOSE Pendent prova nivell C català

37338083K CALDENTEY QUETGLAS FRANCISCA PILAR Pendent prova nivell C català

45696069Z CARRASCO VILLAVERDE JUAN CRUZ

41520931C CASTO HINOJOSA PATRICIA

41535179P FEBRER LLITERAS ANTÒNIA MARIA

43160241M FRANCO PEDREÑO JUANA Pendent prova nivell C català

43189317D GIBERT ROSSELLÓ VICTORIA DIANA

37337724F GIL GALLEGO SOFIA

43096420D LLOMPART CAMPANER ANTONIA

41536902Y MARTÍNEZ MORENO JOSÉ FLORIÁN

41522523W MORENO KENNEDY NATALIA MARIA Pendent prova nivell C català

37341006T NEGRE GALMÉS ISABEL

43035136C PALOU SERRA ÁGUEDA MARIA Pendent prova nivell C català

41521435H VENY FRAU MARIA ANTÒNIA

EXCLOSOS : CapEn el cas que no es presentin al•legacions contra la llista provisional, aquesta s’entendrà definitiva a partir de l’endemà de la finalització del termini de reclamacions.2. Assenyalar el dia, el lloc i l’hora de la prova de coneixements de llengua catalana per als aspirants que no han acreditat el nivell exigit:Dia: dilluns 11 d’abril de 2011

Hora: 9 h

Lloc: edifici municipal Ses Escoles (ctra. de Sant Salvador, s/n)

3.- Anomenar nou membres del Tribunal Qualificador.Substitució del vocal titular Sra. MAGDALENA COLOM AMENGUAL (psicòloga) designada a la base quarta de la convocatòria publicada al BOIB num 42 de 22/03/2011 pels tècnics designats pel departament de Benestar Social del Consell de Mallorca

Titular: JOANA FERRAGUT FIOL

Suplent: ISABEL VIDAL ROMEROArtà, 05 d’abril de 2011

El batle

Rafel Gili Sastre