INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 24/03/11 publicacio de la llista provisional d'admesos i exclosos del borsí de DOCUMENTALISTA
 

24/03/2011

Secretaria

RESOLUCIÓ MITJANÇANT LA QUAL ES PUBLICA LA LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I FIXACIÓ DE DATA DE LA PROVA DE CONEIXEMENT DE LLENGUA CATALANA PER A LA CONFECCIÓ D’UNA BORSA DE DOCUMENTALISTAFets

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol•licituds per prendre part en el procés selectiu convocat per aquest Ajuntament per confeccionar una borsa per proveir les baixes de documentalista, les bases del qual es publicaren en el BOIB núm. 33, de 5 de març de 2011, i després d’examinar les sol•licituds presentades

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses en aquest procés selectiu. Concedir un termini de 3 dies hàbils per esmenar defectes o presentar al•legacions.

ADMESOS
DNI Llinatges Nom

18234003V ALEMANY BERNAT PABLO FRANCISCO Pendent prova català nivell C
78201603Q BAUZÀ HUGUET BARTOMEU
48290412A BELDA PÉREZ JAUME Pendent prova català nivell C
41524985A BERNAT SUNYER JOSÉ ANTONIO
37339796D CALDENTEY CREGO GUILLEM
74514393M CALERO MARTÍNEZ MARIA LOURDES
18226723M FUSTER MCALPINE ALEXANDRE
43154005W GARCÍA MUNAR PERE JOSEP
41517433H GINARD PALOU MIQUEL
43127227H GONZÀLEZ HERNÀNDEZ FELIPE
39318853P GONZALVO BOYERO JUAN ANTONIO
48328509N HERRERA PACHÓN MARIA DEL CARMEN Pendent prova català nivell C
74242644R LLORET DURÀ VÍCTOR
18227489N MARTÍ MARIA MARIA FRANCISCA
43142826R MARTORELL FULLANA CATALINA MARIA
43121447N PASTOR PERELLÓ JOANA MARIA
78207237S PERELLÓ FERRER MARGALIDA
43110713L PUIGRÒS SASTRE BÀRBARA
43122806Z RAMIS SALAMANCA JOSÉ TOMÀS
46970659J SANDIÀS LLEÓ ERIC
78217226E TOUS RIBAS CATALINA SOFIA
44329651A VIVES MOLINAS JOAN RAMON

EXCLOSOS
DNI Llinatges Nom MOTIU
43132618M HEVIA CAÑELLAS GEMA No presenta la titulació requerida

En el cas que no es presentin al•legacions contra la llista provisional, aquesta s’entendrà definitiva a partir de l’endemà de la finalització del termini de reclamacions.

2. Designar la composició dels membres del Tribunal que ha de valorar els mèrits tal com es detalla a continuació:

President:
Titular: Sra. M. Àngela Sureda Amorós (bibliotecària)
Suplent: Sr. Bartomeu Tous Tous (tècnic superior i cap de Gestió Educativa)
Vocals:
- Titular: Sra. Magdalena Colom Amengual (tècnica superior, psicòloga)
Suplent: Sra. Assumpció Matamalas Morey (treballadora social)
- Titular: Sra. Margalida Morey Sancho (professora, educadora social)
Suplent: Sra. Ana Durán Picón (diplomada en Relacions Laborals)
- Un vocal titular i suplent designat pel Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca
- Secretari/ària: Sra. Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza o funcionari en qui delegui.

3. Assenyalar el dia, el lloc i l’hora de la prova de coneixements de llengua catalana per als aspirants que no han acreditat el nivell exigit:

Dia: dijous 31 de març
Hora: 9 h
Lloc: edifici municipal Ses Escoles (ctra. de Sant Salvador, s/n)


Artà, 24 de març de 2011


El batle


Rafel Gili Sastre