INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 23/03/11 Avui comença el termini de presentació d'instàncies per a la creació d'un borsí de TREBALLADOR SOCIAL
 

23/03/2011

Secretaria

Anunci aprovació bases i convocatòria d’una borsa de treball de personal laboral interí de treballador/a social de l’Ajuntament d’Artà
Dia 7 de març de 2011 la Junta de Govern Local, per unanimitat, ha acordat:

“Aprovació de les bases d’una borsa de treball de personal laboral interí de treballador/a social de l’Ajuntament d’Artà

ACORD:

PRIMER.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la selecció de personal, mitjançant concurs-oposició, per crear una borsa de treball de treballador/a social a l’Ajuntament d’Artà, a l’efecte de poder cobrir quan sigui necessari, amb caràcter interí o temporal, les vacants que es produeixin, o en la resta de supòsits en què, d’acord amb la normativa vigent, es pugui contractar personal laboral no permanent.

SEGON.- Ordenar la publicació d’aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler Municipal d’Anuncis.

TERCER.- Disposar que els successius anuncis es publiquin exclusivament al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es pot interposar alternativament, de conformitat amb el disposat als articles 116 i 117 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, un recurs de reposició potestatiu en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que dictà l’acte, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el BOIB, o un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Palma, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB, d’acord amb allò que disposen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/ES SOCIALS, AMB CARÀCTER TEMPORAL PER COBRIR NECESSITATS URGENTS DE CONTRACTACIÓ, A L’AJUNTAMENT D’ARTÀ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ.

PRIMERA.- OBJECTE.


La present convocatòria té per objecte la constitució d’una borsa de treball per cobrir necessitats urgents de contractació de Treballadors/es Socials.


SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS.


Per prendre part en les proves selectives serà necessari reunir els següents requisits en la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació de sol•licituds:


a) Ser espanyol, nacional dels estats membres de la Unió Europea o nacional d’aquells estats dels quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors.


b) Tenir complerts 16 anys i no haver arribat a l’edat de jubilació forçosa en la data de finalització de presentació d’instàncies. Presentar fotocòpia compulsada DNI o Targeta de Residència.


c) Estar en possessió del títol universitari de Diplomat en Treball Social o estar en les condicions d’obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de sol•licituds.


En el cas de titulacions expedides a l’estranger, caldrà aportar la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Ciència, o d’una universitat espanyola.


d) Tenir el Certificat C expedit per la Junta Avaluadora de Català, per l’IBAP/EBAP, o títol homologat per la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, i presentar-ne còpia compulsada. Els aspirants que no presentin aquest certificat, juntament amb la sol•licitud de participar en el procés selectiu, hauran de superar la prova prevista a la Base Cinquena.


e) Declaració jurada de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei a l’Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.


f) Declaració jurada de no haver estar sotmès a causa d’incapacitat de les contingudes en la legislació aplicable.


g) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi el normal exercici de les funcions pròpies de la plaça.


h) Els aspirants que tinguin la condició de minusvalidesa hauran de presentar certificació dels òrgans competents de l’Administració Autonòmica que acrediti tal condició i la seva capacitat per al desenvolupament de les funcions i


feines corresponents a la plaça que es convoca.


i) Previ a la contractació, l’interessat haurà de fer constar la manifestació de no ocupar cap lloc o realitzar activitat en el sector públic i que no percebi pensió de jubilació, retir o orfenesa.


En cas de realitzar alguna activitat privada, haurà de declarar-ho en el termini de deu dies des de la contractació amb la finalitat que la Corporació pugui adoptar acord de compatibilitat o incompatibilitat.

TERCERA.- INSTÀNCIES, DOCUMENTACIÓ, FORMA DE PRESENTACIÓ I TERMINI.


Les persones interessades hauran de presentar, en el Registre general de l’Ajuntament en el termini de 7 dies hàbils, comptadors des del dia següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Els dissabtes les sol•licituds es presentaran a les oficines de la Policia Local, situades a la plaça del Pes s/n, de 9 a 13 h. Les instàncies també es podran presentar en la forma que indica l’article 38.4 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest supòsit, l’aspirant haurà de comunicar immediatament aquest fet enviant un fax al núm. 971829086, en el qual acrediti haver presentat la sol•licitud, en què ha de figurar el segell oficial d’entrada amb indicació de la data. No s’admetran les sol•licituds presentades fora d’aquest termini.


A la sol•licitud haurà de fer constar que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona de les presents bases. A més hauran de presentar el certificat de català assenyalat al requisit d) als efectes de quedar exempts de la prova de coneixements de llengua catalana i tots els documents que acreditin els mèrits que s’han de valorar a la fase de concurs. El Tribunal no valorarà els mèrits que no s’acreditin juntament amb la instància de sol•licitud de participar en el procés selectiu.


S’haurà de consignar a la documentació el número de fax i telèfon a efectes de notificació.


Acabat el termini de presentació d’instàncies, la Presidència de la Corporació, per resolució, aprovarà la llista d’admesos i exclosos que serà exposada en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament a efectes de possibles reclamacions, que es podran formular en els tres dies hàbils següents.

QUARTA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR.


L’òrgan de selecció quedarà constituït en la forma que determina l’article 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, RD 462/2002, de 4 de maig i Decret 30/2009, de 22 de maig.


Tendrà la composició següent:


President: Assumpció Matamalas Morey, (treballadora social) o persona en qui delegui.


Vocals: Titular:Mª Antònia Català , (treballadora social) o persona en qui delegui.


Titular: Magdalena Colom Amengual, (psicòloga) o persona en qui delegui.


Titular : Margalida Morey Sancho (professora)o persona en qui delegui.


Secretari: Francesc Font Molinas (assessor jurídic) o persona en qui delegui.

El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres.


El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es puguin presentar i ha de prendre els acords necessaris per al bon ordre de la selecció en tot allò que aquestes bases no preveuen, així com per nomenar perits per a les proves que consideri pertinents.

CINQUENA.- PROVA DE CATALA.


Els aspirants que hagin presentat la corresponent instància per prendre part en les proves selectives, que estiguin en la llista d’admesos, i que no puguin acreditar el punt d) dels Requisits de la Base Segona, realitzaran, una prova de coneixements de llengua catalana, nivell C. Per a la realització i avaluació de la prova de llengua catalana queda designada la tècnica de normalització lingüística de l’Ajuntament d’Artà.


La prova serà obligatòria i eliminatòria i la qualificació serà d’apte o no apte i serà prèvia al concurs oposició.

SISENA.- PROCES SELECTIU.


El procediment de selecció serà el de concurs-oposició. Les proves de selecció s’iniciaran amb la fase d’oposició i continuaran amb una altra posterior de concurs.


Fase Primera.- Oposició


Consistirà en realitzar una prova pràctica proposada pel Tribunal i relacionada amb les tasques pròpies del lloc de treball (àmbit d’atenció primària), durant un temps màxim d’una hora i mitja. Es valorarà de 0 a 10 punts i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per superar-la.


Fase Segona.- Concurs


Els mèrits que el tribunal valorarà en la fase de concurs, sempre i quan hagin estat prèviament acreditats en el termini i condicions establerts a les bases, seran els següents:


a) Mèrits professionals o nivell d’experiència.


1.- Per serveis prestats a l’Administració Pública, que acreditin experiència professional com a Treballador/a Social. La puntuació serà la següent: Per mes complert 0,10 punts, si la jornada laboral és del 100%; si la jornada fos inferior, es prorratejarà la puntuació. (màxim de 4 punts).


2.- Per serveis prestats en entitats privades, que acreditin experiència professional com a Treballador/a Social. La puntuació serà la següent: Per mes complert 0,05 punts, si la jornada laboral és del 100%; si la jornada fos inferior, es prorratejarà la puntuació. (màxim de 2 punts).


Els serveis prestats s’acreditaran mitjançant certificació de l’Administració corresponent, i en cas d’Entitat Privada mitjançant el certificat de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb els contractes de treball corresponents. Només es puntuaran els mesos efectius complerts.


La puntuació màxima de l’apartat a), serà de 4 punts.

b) Accions Formatives


La valoració de tota l’acció formativa s’ha de regir pels criteris generals que s’indiquen a continuació:

1. Els certificats acreditatius han d’indicar les hores de durada o els crèdits. Cada crèdit s’ha de valorar a raó de 10 hores de durada o proporcionalment en el cas de durada inferior, excepte quan el certificat indiqui una altra cosa.

Si els documents presentat no acrediten el nombre d’hores, es puntuen amb la puntuació corresponent a una hora de formació per dia d’assistència acreditat. Si tampoc no consten els dies de la realització, es considera que la durada total del curs és d’una hora.

2. L’assistència a cursos amb un mateix contingut i objectius, o la seva impartició, només es pot valorar una vegada.

3. Es valoraran tant els cursos rebuts com els impartits sempre que estiguin relacionats amb el lloc a cobrir. També es valorarà en aquest apartat haver assistit o impartit seminaris, congressos i jornades. L’assistència a seminaris, etc., es valorarà amb la mateixa puntuació que els cursos rebuts amb certificat d’assistència. De la mateixa manera, la impartició de seminaris, etc., es valorarà amb la mateixa puntuació que els cursos rebuts amb certificat d’aprofitament.

4. Només es valoraran els cursos i seminaris, congressos i jornades de formació i perfeccionament impartits o promoguts per escoles d’administració pública o homologats per aquestes, per les administracions públiques, els impartits en el marc dels acords de formació contínua entre l’Administració i els agents socials, els impartits per universitats, escoles universitàries, pels col•legis oficials o d’altres organismes oficials. Es considera Administració Pública, a l’efecte de valorar les accions formatives que imparteixen, les entitats i organismes públics següents:

a) Els organismes públics que es regeixen pel dret públic (organismes autònoms).


b) Els organismes públics que es regeixen pel dret privat (empreses públiques).


c) Els consorcis públics i les fundacions públiques.

La formació compresa en aquest apartat 4 es valorarà d’acord amb la puntuació següent:

a) 0,08 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada, o proporcionalment per a les fraccions d’un crèdit, quan el certificat acrediti l’aprofitament.


b) 0,05 punts per crèdit, d’acord amb els criteris de la lletra anterior, quan el certificat acrediti l’assistència, o no en faci menció expressa al caràcter d’assistència o d’aprofitament.


c) 0,10 punts per crèdit o proporcionalment per a les fraccions d’un crèdit, quan el certificat acrediti la impartició de cursos, seminaris, jornades o congressos. La participació en un curs pot ser total o parcial. En aquest darrer cas només s’ha de valorar la part corresponent a les hores impartides.

No obstant això, els cursos de l’àrea d’informàtica corresponents a cada una de les aplicacions d’ofimàtica a nivell d’usuari s’han de valorar d’acord amb la puntuació següent (amb un màxim d’1 punt):

Curs de nivell elemental o bàsic: 0,10 punts


Curs de nivell mitjà o intermedi: 0,20 punts


Curs de nivell superior: 0,30 punts

Els cursos d’informàtica que no indiquin el nivell a què corresponen s’han de valorar en funció del nombre d’hores que acreditin: cursos de durada d’entre 10 i 19 hores, 0,10 punts; cursos de durada d’entre 20 i 29 hores, 0,20 punts; i cursos de 30 hores o més, 0,30 punts. Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d’hores d’entre els referits a una mateixa aplicació d’ofimàtica a nivell d’usuari.

La puntuació màxima per aquest apartat 4 és de 4 punts.

5. També es valoraran les accions formatives (cursos, congressos, seminaris i jornades) no impartits per les entitats enumerades en l’apartat 4, com ara associacions professionals, acadèmies privades, etc.

La formació compresa en aquest apartat es valorarà d’acord amb la puntuació següent:

a) 0,0375 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada, o proporcionalment per a les fraccions d’un crèdit, quan el certificat acrediti l’aprofitament.


b) 0,025 punts per crèdit, d’acord amb els criteris de la lletra anterior, quan el certificat acrediti l’assistència, o no faci menció expressa al caràcter d’assistència o d’aprofitament.


c) 0,5 punts per crèdit, quan el certificat acrediti la impartició de cursos, seminaris, jornades o congressos. La participació en un curs pot ser total o parcial. En aquest darrer cas només s’ha de valorar la part corresponent a les hores impartides.

No obstant això, els cursos de l’àrea d’informàtica corresponents a cada una de les aplicacions d’ofimàtica indicades en aquest apartat s’han de valorar d’acord amb la puntuació següent:

Curs de nivell elemental: 0,5 punts


Curs de nivell mitjà: 0,10 punts


Curs de nivell superior: 0,15 punts

Els cursos d’informàtica que no indiquin el nivell a què corresponen s’han de valorar en funció del nombre d’hores que acreditin: cursos de durada d’entre 10 i 19 hores, 0,035 punts; cursos de durada d’entre 20 i 29 hores, 0,07 punts; i cursos de 30 hores o més, 0,15 punts.

Només es valorarà el certificat de nivell superior o el certificat que acrediti un nombre superior d’hores d’entre els referits a una mateixa aplicació d’ofimàtica a nivell d’usuari.


La puntuació màxima d’aquest apartat 5 és d’1 punt.

La puntuació màxima del mèrit accions formatives és de 5 punts.

C) Coneixements orals i escrits de llengua catalana


En aquest apartat es valoraran els certificats expedits per l’EBAP i els expedits o homologats per la Direcció General de Política Lingüística o equivalents, corresponent al nivell de coneixement superior al que s’exigeix per a l’ingrés en l’escala, grup o subgrup d’adscripció corresponent al lloc de treball objecte d’aquesta convocatòria i que s’indica a continuació, fins a una puntuació màxima de 1 punt:

Coneixements superiors (certificat D): 0.5 punts


Coneixements de llenguatge administratiu (certificat E): 0,5 punts


Només es valorarà el certificat del nivell més alt que s’acrediti, a més del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s’acumularà a la de l’altre certificat que s’acrediti. En el cas que es presentin dubtes sobre la validesa d’algun certificat o sobre la puntuació que s’hi ha d’atorgar, es pot sol•licitar un informe a la Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria d’Educació i Cultura.


Els coneixements de llengua catalana únicament es puntuen dins aquest apartat.

El resultat es farà públic igualment al tauler d’edictes de l’Ajuntament

SETENA. LLISTA DE PUNTUACIONS


Realitzades les corresponents proves selectives i conclosa la valoració de mèrits, el Tribunal farà públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament una llista de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants per ordre de major a menor puntuació, per poder efectuar les reclamacions o observacions oportunes contra l’esmentada llista. Resoltes les reclamacions, en el seu cas, el Tribunal elevarà la proposta definitiva a la Presidència de la corporació amb l’objectiu de constituir una borsa de treball i procedir, en el seu cas, a les contractacions que siguin convenients per cobrir vacants i necessitats urgents.


La resolució per la qual es constitueix aquesta borsa s’ha de fer pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
VUITENA.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL.


Quan s’hagi d’oferir un lloc de treball, es comunicarà a la persona inclosa en la borsa que correspongui d’acord amb l’ordre de prelació, que estigui en situació disponible, sempre que compleixi els requisits exigits.

Si hi ha més d’un lloc per cobrir de les mateixes característiques, es poden fer crides col•lectives simultànies a tants aspirants en situació disponible en la borsa com es consideri necessari per atendre les peticions de cobertura de llocs pendents. En aquest cas, els llocs oferts s’han d’adjudicar per ordre rigorós de prelació de les persones aspirants de la borsa que hagin manifestat la seva conformitat.

Si la persona interessada no manifesta la seva conformitat amb la contractació en el termini d’un dia hàbil o en el segon dia hàbil següent si la crida es fa en divendres i la seva disposició a incorporar-se en el termini indicat pel Departament de Personal, s’entén que hi renuncia. A les persones aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita se les exclourà de la borsa de treball, llevat que al•leguin, dins del termini establert, la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents, que s’han de justificar documentalment dins dels tres dies hàbils següents:


a) Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat, d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què sigui procedent la concessió d’excedència per tenir cura de fills i filles per qualsevol dels supòsits anteriors.


b) Prestar serveis en un lloc de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Artà, com a personal funcionari interí en una altra escala o especialitat, o com a personal laboral temporal o indefinit no fix.


c) Prestar serveis en un lloc de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Artà com a personal funcionari de carrera i no poder acollir-se, en aplicació de la normativa, a la situació d’excedència voluntària per incompatibilitat per prestació de serveis en el sector públic.


d) Patir malaltia o incapacitat temporal.


e) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals.


f) Estar fent feina en el moment de la crida.


Les persones interessades estan obligades a comunicar per escrit al Departament de Personal l’acabament de les situacions previstes anteriorment, excepte la de l’apartat b), en un termini no superior a deu dies hàbils des que es produeixi, amb la justificació corresponent. La manca de comunicació en el termini establert determina l’exclusió de la borsa. La posterior renúncia d’una persona funcionària interina/laboral temporal al lloc de treball que ocupa, així com l’incompliment del deure de prendre possessió del lloc prèviament acceptat, suposa l’exclusió de la borsa de treball per a la qual va ser cridada, excepte que aquestes circumstàncies es produeixin com a conseqüència de la crida per ocupar un altre lloc de treball en una altra escala o especialitat de l’Ajuntament d’Artà o en els casos de força major. El personal interí procedent d’aquesta borsa, quan cessi en el lloc de treball, llevat que sigui com a conseqüència d’una renúncia voluntària, s’incorporarà automàticament a la borsa en el lloc que li correspongui d’acord amb la puntuació obtinguda en el moment en què es va formar i es faran les crides segons l’ordre de prelació.

L’oferiment del lloc de treball es farà mitjançant una comunicació telefònica i amb el sistema següent: l’Ajuntament farà, si és procedent, tres intents de comunicació telefònica amb la persona interessada, amb un interval mínim d’una hora entre cada telefonada, i ha de quedar constància escrita del resultat de la gestió mitjançant la diligència corresponent. En el supòsit que després de realitzar aquestes tres telefonades el Departament de Personal no s’hagués pogut comunicar amb la persona aspirant, s’efectuarà la comunicació mitjançant fax, correu electrònic o qualsevol altre mitjà depenent de la urgència en la contractació, i si no contesta en el termini d’un dia hàbil des de la recepció, s’entendrà que hi ha renunciat. Es procedirà d’igual manera amb la persona següent de la llista, segons l’ordre de prelació de la borsa.

Situació de les persones aspirants a les borses de treball

Les persones que formen part de les borses a l’efecte d’oferir-los un lloc de treball, estan en situació disponible o no disponible.


Estan en situació no disponible aquelles persones integrants d’una borsa de treball que estiguin prestant serveis com a personal funcionari/laboral interí a l’Ajuntament d’Artà corresponent a la mateixa escala o especialitat o que, per concórrer alguna de les causes previstes en els apartats a, b, c, d i f abans esmentats, no hagin acceptat el lloc ofert. Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no disponible en la borsa, no se la cridarà per oferir-li un lloc de treball corresponent a la mateixa escala o especialitat.


Estan en situació disponible la resta de persones aspirants de la borsa, amb la conseqüència que se les ha de cridar per oferir-los un lloc de treball d’acord amb la seva posició en la borsa. Les persones aspirants que, havent-hi renunciat, al•leguin i justifiquin alguna de les circumstàncies previstes en el paràgraf quart d’aquesta clàusula desena, conserven la posició obtinguda en la borsa. No obstant això, queden en la situació de no disponible i no rebran cap més oferta mentre es mantingui la circumstància al•legada, amb l’obligació de comunicar l’acabament de les situacions esmentades en la forma i el termini establerts en aquesta base vuitena.


Cessament del personal.


El personal laboral interí cessa en el lloc per les causes previstes a l’EBEP, en la legislació de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a l’ET. El cessament del personal interí no dóna lloc a cap indemnització. A l’efecte de substituir el personal en situació de llicència, s’ha d’entendre que en el supòsit d’acumulació de la llicència d’un mes per lactància d’un fill o filla menor de nou mesos, o de l’edat que la normativa vigent disposi, a la llicència de maternitat o de paternitat, i atès que no es produeix la reincorporació física de la persona substituïda a les funcions del seu lloc, el treballador/a interí que duia a terme les funcions durant la baixa per maternitat o per paternitat pot continuar ocupant el lloc de treball i no es disposarà el cessament fins a la reincorporació efectiva de la persona titular substituïda. Igualment, es pot mantenir en el lloc de treball el personal interí quan la persona substituïda gaudeixi de les vacances o d’un altre tipus de llicència o de permís per qualsevol causa o obtingui una excedència per a cura de fills i filles, sense solució de continuïtat a l’acumulació de la llicència abans esmentada. Aquest personal ha de cessar en el lloc de treball quan es produeixi la reincorporació efectiva de la persona substituïda al seu lloc de treball o quan es cobreixi per personal laboral fix per un procediment de provisió ordinària, per haver perdut, la persona titular, el dret a la reserva del lloc de treball.

Aquesta borsa tindrà una vigència màxima de dos anys des de la resolució de constitució.

NOVENA.- RECURSOS I IMPUGNACIONS.


Les presents bases i tots els actes administratius que se’n derivin d’aquestes i de les actuacions del Tribunal Qualificador, podran ser impugnats conforme al que estableix la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.El Batle


Rafel Gili Sastre