INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ban cobrament voluntari rebuts 2011
 

01/03/2011

Secretaria

RAFEL GILI SASTRE, BATLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÀ

FA A SABER


Que es posen a disposició del públic, per al cobrament voluntari, els rebuts corresponents a l’any 2011 pels conceptes següents:

• IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.
• IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES (VEDATS DE CAÇA).
• TAXA DE CEMENTERI MUNICIPAL.
• TAXA SOBRE ENTRADA DE VEHICLES I RESERVA D’APARCAMENTS (GUALS PERMANENTS).
• TAXA PER RECOLLIDA,TRANSFERÈNCIA, TRANSPORT I TRACTAMENT DELS RESIDUS URBANS.
• TAXA PER LA PRESTACIO DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
• TAXA PER LLICÈNCIAS D’AUTOTAXI I D’ALTRES VEHICLES DE LLOGER.
• TAXA PER L’APROFITAMENT DE TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC AMB CAIXERS AUTOMÀTICS.

DIES: del 1 de març al 30 de abril (excepte dissabtes i festius)
HORARI: de 9 h a 14 h
LLOC: oficina de Recaptació de l’Ajuntament

Un cop acabat el termini d’ingrés, els deutes s’exigiran mitjançant el procediment de constrenyiment i es meritarà el recàrrec corresponent, els interessos de demora i altres despeses conseqüents.

Per a més informació, telefonau al 971 82 95 95.


Artà, 1 de març de 2011