INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 09/03/11 acta del tribunal qualificador del procés selectiu 4 places de Policia Local i borsí. Llistats definitius
 

09/03/2011

Secretaria

Acta Sisena Tribunal Qualificador


Identificació de la sessió

Núm: 6
Data: 8 de març de 2011
Horari: 15.30 a 16.00 hores
Lloc: Saló d’Actes de l’Ajuntament d’Artà.

Assistentents

-Paola Torres Van Gent, presidenta, vocal titular representant de l’ISPIB
-Jeroni Mestre Ginard, secretari, vocal titular representant de l’Ajuntament d’Artà
-Gregori Llabrés Abellón, vocal titular representant de l’ISPIB
-Josep Mª Aguiló Roig, vocal suplent, representant de l’EBAP


Absents
-Joaquin Rodríguez Garberí, vocal titular representant de l’Ajuntament d’ArtàOrdre del dia

Punt primer.-Publicació llista definitiva d’aspirants a la convocatoria de Policia Local que han superat el procés selectiu.

Punt segon.-Publicació llistat d’aspirants integrants de la borsa de treball de conformitat amb la base onzena.

Desenvolupament de la sessió

De conformitat amb l’establert a la base novena, apartat quart, aquest tribunal fa pública la llista definitiva.LLISTAT DEFINITIU ASPIRANTS APROVATS
DNI PUNTUACIÓ FINAL OBTINGUDA
18217393J 29,35
43105408G 20,92
41516483B 19,13
37336560Q 18,37


Llistat d’aspirants integrants de la borsa de treball de conformitat amb la base onzena.


LLISTAT ASPIRANTS INTEGRANTS BORSA POLICIA LOCAL
DNI PUNTUACIÓ FINAL OBTINGUDA
18227345Y 17,71
37336268T 17,20
43163653R 16,74
43143380A 16,50
37336840C 16,23
43106957N 15,29
41515259Y 13,74
43102384Q 13,44
37338564L 12,88
43100277W 10,11
43160961N 9,59
43129448D 6,36
43147681A 6,23
43170377K 3,58

a presidenta aixeca la sessió a les 16’00 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.El Secretari La presidenta