INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 05/03/11 Publicació al BOIB de les bases d'un borsí de documentalista
 

07/03/2011

Secretaria


Rafel Gili Sastre fa a saber que la Junta de Govern Local de dia 28 de febrer de 2011 va aprovar les següents bases i convocatòria que es publiquen als efectes oportuns:

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN BORSÍ PER PROVEIR, LES BAIXES DE LA PLAÇA DE DOCUMENTALISTA

PRIMERA.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria la provisió, mitjançant concurs de mèrits de les baixes de la plaça de documentalista de l’Ajuntament d’Artà.

SEGONA.- CONDICIONS DELS ASPIRANTS

Per prendre part al concursés necessari posseir els següents requisits a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol•licituds: a) Ser espanyol o, si escau, membre de la Comunitat Europea, amb les condicions establertes a la Llei 17/1993, de 23 de desembre, o estranger resident, sense perjudici d’allò establert a l’art. 57 de la Llei 7/2007. b) Tenir complerts 16 anys, i no excedir l’edat en què faltin menys de deu anys per a la jubilació forçosa per edat determinada per la legislació bàsica en matèria de funció pública. c) Estar en possessió de diplomatura en biblioteconomia i documentació o estar en possessió dels tres primers cursos de les següents llicenciatures: llicenciatura en documentació, llicenciatura en filosofia i lletres, llicenciatura en història i/o geografia o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol•licituds. d) Posseir la capacitat funcional, física o psíquica, per al desenvolupament de les tasques. e) No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l’Estat, a les Comunitats Autònomes o a les entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per exercitar funcions públiques. f) Estar en possessió del certificat acreditatiu del nivell C de coneixements de català, de la Direcció General de Política Lingüística del Govern Balear, o, si és el cas, dels homologats individualment o oficials a què fa referència el Decret 132/96, de 28 de juny, i els admesos per l’EBAP. Hom haurà de posseir aquests requisits el dia en què finalitzi del termini per presentar sol•licituds i hauran de ser vigents durant tot el procés selectiu. En cas de no poder acreditar documentalment els coneixements corresponents, es realitzarà una prova específica de llengua catalana. Les persones d’altres estats per als quals és d’aplicació el dret a la lliure circulació, o estrangers amb permís de residència permanent permís de treballi residència en vigor o en tràmit de renovació que no siguin hispanoparlants, han d’acreditar un coneixement adequat del castellà mitjançant una prova específica.

TERCERA.- FUNCIONS

Les funcions a desenvolupar seran les pròpies del lloc de feina.

QUARTA.- DEDICACIÓ I DURADA DEL CONTRACTE.

Jornada laboral partida a temps complet.

CINQUENA.- PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES

La sol•licitud per participara les proves selectives haurà d’anar adreçada al President de la
Corporació i s’ha de presentar en el Registre general d’aquest Ajuntament en el termini de vuit dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Els successius anuncis es publicaran únicament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Les sol•licituds també es poden presentar en la forma que determina l’article 38.4 de la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Per ésser admès, i en el seu cas, prendre part a aquesta convocatòria, bastarà que els aspirants manifestin a les seves instàncies que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides a la base segona. Amés, els aspirants hauran d’acompanyar la sol•licitud amb els justificants originals o fotocòpies acarades (compulsades) dels mèrits a valorar de la fase de concurs. No seran valorats els mèrits al•legats i no justificats en la forma indicada.

SISENA.- ADMISSIÓ D’ASPIRANTS

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol•licituds, el Batle dictarà la resolució, on declari aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, la qual s’exposarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

A aquesta llista provisional dels aspirants admesos i exclosos ha de constar el nom i els llinatges del l’aspirant, el número del document nacional d’identitat i la causa de la seva exclusió. Els errors de fet podran corregir-se en qualsevol moment, d’ofici o a petició de la persona interessada. En tot cas, els aspirants exclosos disposaran d’un termini de tres dies per poder corregir els defectes que motivaren la seva exclusió. Els qui no corregeixin aquests defectes dins del termini assenyalat, justificant el seu dret d’estar admesos, seran definitivament exclosos del procés. En el cas que no es presentin al•legacions contra la llista provisional d’admesos i exclosos, aquesta llista s’entendrà definitiva a partir del dia següent al termini de reclamacions, sense necessitat de resolució ni nova publicació. Les reclamacions que es presentin contra la llista d’aspirants seran acceptades o rebutjades per resolució de batlia, que es publicarà en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. La mateixa resolució que declari aprovada la llista definitiva d’admesos i exclosos efectuarà el nomenament dels membres del tribunal i indicarà el lloc, dia i hora de la seva constitució, així com el lloc, la data i l’hora per a valorar els mèrits, i es publicarà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

SETENA.- TRIBUNAL QUALIFICADOR

El Tribunal Qualificador estarà constituït per un President, 3 vocals i un Secretari, que serà el de la Corporació o funcionari en qui delegui, segons allò establert a l’art. 60 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic, així com l’art. 51 de la llei 3/2007, de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així mateix, es nomenarà un suplent per a cada un dels membres del Tribunal Qualificador. El Tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a aquelles proves en què resulti necessari. Dits assessors es limitaran a prestar col•laboració en les seves especialitats tècniques i tindran veu però no vot. Els membres del Tribunal hauran d’abstenir-se d’intervenir, comunicant-ho en el seu cas a l’autoritat convocant, i els aspirants podran recusar-los, quan concorrin les circumstàncies previstes a l’art. 28 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o si haguessin realitzat tasques de preparació d’aspirants a proves selectives en els cinc anys anteriors a la publicació de la corresponent convocatòria. El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents, entre els quals han de figurar el Secretari i el President o qui legalment els substitueixi. Tots els membres del Tribunal tindran veu i vot, i les seves decisions s’hauran d’adoptar per majoria.

VUITENA.-

El sistema de selecció serà de concurs de mèrits, seguint el següent BAREM: Els aspirants els hauran d’acreditar en el moment de presentació de la instància per a que el Tribunal els pugui valorar: 1.-Per experiència laboral com a Bibliotecari/documentalista o funcions anàlogues. 0’2 punts per mes o fracció (màxim 3 punt). 2.-Per experiència laboral en biblioteques en plaça inferior a la convocada: 0’1 punts per mes o fracció (màxim 2 punts). 3.-Per Títols acadèmics diferents a l’exigit com a requisit: -Títol d’especialista de FP nivell superior o equivalent (branca biblioteconomia): 2’5 punts -Títol Universitari de Diplomat o similar relacionat amb la plaça: 3 punts -Títol Universitari de Llicenciat o similar relacionat amb la plaça: 3’5 punts 4.-Per cursos de formació i perfeccionament relacionats amb la plaça sol•licitada: biblioteconomia, administracions públiques, informàtica, idiomes,
informàtica aplicada a biblioteques (catalogació, MILLENIUM, INNOPAL, NURS ...). -De 0 a 20 hores, o cursos on no figurin les hores o crèdits: 0’1 punt. -De 21 a 40 hores: 0’2 punts. -De 41 a 80 hores: 0’3 punts. -De més de 81 hores: 0’5 punts. Puntuació màxima: 2 punts. Per a la valoració dels cursos de formació o perfeccionament s’ha d’aportar el certificat o diploma d’assistència o aprofitament (original o fotocòpia cotejada). 5.- Coneixements del català: -Nivell D: 1’5 punts -Nivell E: 2 punts

NOVENA.- RELACIÓ D’ASPIRANTS AMB LA CORRESPONENT PUNTUACIÓ. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS I NOMENAMENT.

Una vegada finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública la relació d’aprovats, i elevarà dita relació a Batlia. Els aspirants proposats disposaran d’un termini de tres dies naturals, comptadors des de l’endemà d’haver-se fet pública la relació d’aprovats, per aportar davant la Secretaria General d’aquesta Corporació els documents que acreditin que hom reuneix els requisits exigits a la Base Segona. Els aspirants que dins del termini assenyalat no presentin la documentació, no podran ser contractats, i restaran anul•lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què haguessin pogut incórrer per falsedat a la instància. Els aspirants qui tinguin la condició de funcionaris públics estaran exempts de justificar les condicions i requisits ja acreditats per obtenir el seu anterior nomenament, i únicament hauran de presentar una certificació del Ministeri, Organisme o Corporació Local de qui depenguin, acreditativa de la seva condició i d’altres circumstàncies que constin al seu expedient personal.

DESENA.- INCIDÈNCIES

El Tribunal resta facultat per resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon ordre de l’oposició, en tot allò no previst en aquestes bases.

ONZENA.- NORMES DE FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL

Podran ésser contractats, per ordre de puntuació, segons les necessitats del servei. La demanda que es pugui produir en els casos de substitució, baixa, vacances, etc es cobrirà per oferta individual, seguint rigorosament l’ordre de puntuació de la borsa mitjançant comunicació per escrit, telegrama o qualsevol altre mitjà que acrediti la notificació, i la recepció, en data i hora, per part del destinatari, recolzada amb diligència a càrrec del funcionari corresponent acreditativa del mitjan utilitzat i del resultat de la comunicació Al integrant de la borsa cridat per al lloc de treball concret se li requeriràper conèixer si està interessat i si pot realitzar les tasques objecte de la futura contractació, atorgant el termini d’un dia a l’aspirant per a respondre. Els aspirants als que els oferta una contractació i no accepten l’oferta dins termini, per raó justificada (malaltia, estar treballant, o maternitat) deuran aportar justificant de la situació per registre d’entrada, per no perdre l’ordre de la borsa. De no fer-ho passaran a l’últim lloc de la llista. Els aspirants que no accepten l’oferta per tres vegades consecutives, i no ho justifiquen (malaltia, estar treballant, o maternitat), per escrit, quedaran definitivament exclosos de la borsa.

DOTZENA.- VIGÈNCIA:
Aquest borsí tindrà una durada de dos anys a comptar des del dia de la seva constitució.

Artà, 28 de Febrer de 2011

Rafel Gili Sastre