INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 24/02/2011 Publicació de la llista provisional d'aspirants per ocupar 4 places de policia local
 

24/02/2011

Secretaria

Acta tercera del Tribunal Qualificador


Identificació de la sessió

Núm.: 3
Data: 18 de febrer de 2011
Horari: de 10 h a 15 h
Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament d’Artà

Assistents:

- Paola Torres Van Gent, presidenta, vocal titular representant de l’ISPIB
- Gregori Llabrés Abellón, vocal titular representant de l’ISPIB
- Josep M. Aguiló Roig, vocal suplent, representant de l’EBAP
- Joaquín Rodríguez Garberí, vocal titular representant de l’Ajuntament d’Artà
- Jeroni Mestre Ginard, secretari, vocal titular representant de l’Ajuntament d’Artà

Absents:

No hi ha absències


Ordre del dia

1. Resultats de la valoració prova mèrits lliure determinació per part de la corporació.
2. Valoració de la puntuació final.
3. Relació provisional de les persones aspirants seleccionades per accedir a les places convocades amb ordre de puntuació total obtinguda.


Desenvolupament de la sessió

A les 10 h de dia 18 de febrer de 2011 es constitueix el Tribunal Qualificador de la convocatòria de l’Ajuntament d’Artà per proveir 4 places de funcionari de carrera d’administració especial, subescala de serveis especials de policia local.

La presidenta lliura a la comissió de valoració l’escrit tramès per l’Ajuntament d’Artà amb número de registre de sortida 266/2011. En relació al contingut d’aquest escrit, i vist que el Decret 67/2007, de 7 de juny, per qual s’aprova el Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de les Illes Balears, no preveu la seva inclusió entre els mèrits que s’han de valorar a la fase de concurs, el Tribunal Qualificador acorda arxivar-lo dins l’expedient del procés selectiu sense efectes sobre les valoracions dels aspirants.

Seguidament, es procedeix a entregar i obrir el certificat emès per la psicòloga col•legiada núm. 252, on s’allisten els resultats de l’entrevista relacionada amb l’exercici de les funcions policials.


A continuació, es resol la puntuació definitiva de la fase de concurs de tots els aspirants.

Per acabar, s’emet la relació provisional de les persones aspirants seleccionades per accedir a les places convocades amb l’ordre de puntuació total obtinguda, la qual es relaciona a continuació, i es donen per finalitzades les proves selectives.
LLISTAT PROVISIONAL D’ASPIRANTS - CONVOCATÒRIA POLICIA LOCAL
DNI PUNTUACIÓ FINAL OBTINGUDA
18217393J 29,50
43105408G 20,92
37336560Q 18,23
41516483B 17,84
37336840C 17,28
37336268T 17,20
18227345Y 16,87
43163653R 16,86
43143380A 16,50
43106957N 15,29
41515259Y 13,74
43102384Q 13,44
37338564L 12,88
43100277W 10,11
43160961N 9,59
43129448D 6,36
43147681A 6,23
43170377K 3,58

Les persones aspirants disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptadors a partir de la publicació de la relació provisional, per efectuar les reclamacions oportunes o sol•licitar la revisió de la seva puntuació davant del Tribunal.

El Tribunal Qualificador acorda convocar els aspirants que hagin presentat reclamacions per a dia 8 de març de 2011, a les 11 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Artà, per revisar la seva puntuació davant del Tribunal Qualificador.

Així mateix, els reunits acorden convocar el Tribunal el proper dia 8 de març, a les 10 hores.


La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.


El secretari La presidenta