INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà


Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Acta de la reunió del tribunal qualificador del procés selectiu per proveir 4 places de policia
 

26/01/2011

Secretaria


Acta Segona del Tribunal Qualificador


Identificació de la sessió
Núm:2
Data: 26 de gener de 2011
Horari : de 10:40 a 14:00 hrs.
Lloc: Saló d’actes de l’Ajuntament d’Artà.

Assistents

-Paola Torres Van Gent, presidenta, vocal titular representant de l’ISPIB
-Jeroni Mestre Ginard, secretari,vocal titular representant de l’Ajuntament d’Artà.
.Gregori Llabrés Abellón, vocal titular representant de l’ISPIB.

Absents

-José A. Manzanares García, vocal titular representant de l’EBAP.
-Joaquin Rodríguez Garberí, vocal titular representant de l’Ajuntament d’Artà.


Desenvolupament de la Sessió


L'assessora lingüística de l'Ajuntament d'Artà entrega el llistat d'aspirants que es relaciona a continuació:


RESULTATS DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS MITJANS DE LLENGUA CATALANA (NIVELL C)


PERSONES QUE NO S'HAN PRESENTAT A LA PROVA:

 37342144B
 43108863D
 43133343V
 43130098S
 43117322G
 43137356M
 43159213N
 43089001L
 43154286F
 18222013X
 43107147H
 43168188V
 18224912BPERSONES NO APTES:

 37339477N
 41519701D
 41515509A
 43137395K
 37334939M
 41519654P
 37336144Z
 43110403P
 44328012C
 37339912X
 18226050E


PERSONES APTES:

 37338564L


S'acorda per part del Tribunal l’exclusió del procés selectiu dels que no s'han personat a la prova específica de llengua catalana de conformitat amb el punt segon de la base setena.

S'acorda atorgar el termini de cinc dies naturals comptadors a partir del dia 27 de gener 2011 per la presentació de sol.licituds al registre de l'Ajuntament d'Artà interessant la revisió de la prova específica de llengua catalana als aspirants que no hagin superat la mateixa.

S'acorda convocar als aspirants que sol.licitin la revisió de la prova anteriorment assenyalada el dia 01 de febrer de 2011, a les 11'00 hores al saló d'Actes de l 'Ajuntament d'Artà.

S'acorda convocar als aspirants a la primera part de la prova relacionada amb l'exercici de les funcions policials que es realitzarà per part del col.legi de psicòlegs de les Illes Balears el proper dia 04 de febrer de 2011 a les 11'00 al saló d'Actes de l'Ajuntament d'Artà

S'acorda convocar als aspirants a la segona part de la prova relacionada amb l'exercici de les funcions policials que es realitzarà per part del col.legi de psicòlegs de les Illes Balears el propers dies 08 i 09 de febrer de 2011 al saló d'Actes de l'Ajuntament d'Artà de conformitat amb la relació d'hores i persones següent:

DNI HORA DIA
43106957 N 10 08/02/2011
41516483 B 10.30 08/02/2011
43129448 D 11 08/02/2011
43170377 K 11.30 08/02/2011
37336840 C 12 08/02/2011
37336560 Q 12.30 08/02/2011
43100277 W 13.30 08/02/2011
43143380 A 14 08/02/2011
43102384 Q 14.30 08/02/2011
18217393 J 10 09/02/2011
37336268 T 10.30 09/02/2011
43164653 R 11 09/02/2011
43105408 G 11.30 09/02/2011
18227345 Y 12 09/02/2011
41515259 Y 12.30 09/02/2011
43160961 N 13.30 09/02/2011
43147681 A 14 09/02/2011
37338564 L 14.30 09/02/2011
S'acorda convocar el Tribunal el proper dia 18 de febrer de 2011 a les 10'00

La presidenta aixeca la sessió a les 14 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.


El secretari La presidenta