INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Ple extraordinari 28/12/2010
 

23/12/2010

Secretaria

Us convoc a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament d’Artà, que tendrà lloc dimarts 28 de desembre de 2010, a les 18 hores, a la sala d’actes de l’Ajuntament, segons el següent ordre del dia:1. Pressa de possessió del regidor Bartolomé Miguel Brunet Guerrero.

2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost per a l’exercici 2011.

3. Aprovació, si s’escau, del compte corrent de crèdit per a l’exercici 2011.

4. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de data 8 de novembre de 2010, referent al projecte modificat de renovació de la xarxa d’abastament, sanejament i dotació de canonades d’aigües pluvials, 2a fase, al nucli d’Artà.

5. Aprovació, si s’escau, de l’avantprojecte d’explotació i del plec de clàusules administratives i particulars que han de regir el contracte de gestió del servei públic, modalitat concessió, mitjançant el procediment negociat sense publicitat del bar del camp de futbol Ses Pesqueres.

El batle,

Artà, 23 de desembre de 2010