INICI
  Transparència
  Reglaments i ordenances generals
  Pressuposts
  Urbanisme
  Desenvolupament local
  Participació ciutadana
  Ordenances fiscals
  Junta de Govern Local
  Programes culturals
  Publicacions
  Pagament d'impostos
  Eleccions
  Mapa del municipi
  Telèfons i adreces
  Organització
  Grups polítics
  Plens
  Biblioteca
  Teatre d'Artà

Enllaç a incidències

Enllaç a pla d'accióEnllaç a entitats ciutadanes
Enllaç a entitats esportives

Enllaç a biblioteca

Enllaç al Teatre d'Artà
Enllaç a la Ràdio Municipal d'Artà
 Eleccions municipals de 22 de maig de 2011
 

28/11/2010

Secretaria

Els ciutadans nacionals de Bolívia, Xile, Colòmbia, Equador, Noruega,
Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Islàndia, residents a Espanya i inscrits en
el cens electoral podran votar a les eleccions municipals
Les sol•licituds d’inscripció en el cens electoral es podran realitzar des de
l’1 de desembre de 2010 al 15 de gener de 2011

El dia 22 de maig de 2011 es celebraran Eleccions municipals en les que podran votar
els ciutadans nacionals de Bolívia, Xile, Colòmbia, Equador, Noruega, Nova Zelanda,
Paraguai, Perú i Islàndia, perquè aquests països han signat un Acord amb Espanya
sobre participació en les eleccions municipals.
Per poder votar és condició indispensable estar inscrit en el Cens Electoral.
Condicions per a la inscripció en el Cens Electoral
Els requisits que han de complir per a la inscripció en el cens electoral són:
a) Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu.
b) Estar inscrit en el Padró municipal d’Habitants.
c) Estar en possessió de l’autorització de residència a Espanya.
d) Haver residit legalment a Espanya el temps exigit en el corresponent Acord
(cinc anys en el moment de la sol•licitud o tres anys el dia de la votació per als
nacionals de Noruega i Islàndia).
e) Complir els altres requisits que estiguin establerts en el corresponent Acord.
Els ciutadans d’aquests països també poden presentar les sol•licituds directament als
ajuntaments, omplint l’imprès disponible amb aquesta finalitat. En aquests casos és
necessari tenir en compte que:
1. La identificació dels interessats es realitzarà amb la Targeta d’identitat
d’estranger, i s’ha d’ajuntar una còpia. Els ciutadans noruecs i
islandesos també podran acreditar la seva identitat amb el Document
nacional d’identitat o Passaport del seu país.
2. El temps de residència legal a Espanya requerit s’haurà de justificar
amb un certificat de residència, expedit per la Comissaria de Policia,
quan no es pugui deduir de les dades de la fotocòpia de la Targeta
d’identitat d’estranger, si aquesta és aportada.